Dommen har fortsatt ikke falt

Dommen har fortsatt ikke falt

Rektor og den sakkyndige komiteen (Foto: Høgskolen i Innlandet)

Nokut-komiteen mener høgskolen ikke er klar til å bli universitet, men den endelige avgjørelsen er ennå ikke tatt.

Høgskolen i Innlandet sendte inn universitetssøknad i 2018 og en sakkyndig komite fra Nokut (Norsk organ for kvalitetssikring i høyere utdanning) har vurdert søknaden. Tidlig i år kom første tilbakemelding, og høgskolen ble vurdert til å ikke oppfylle kravene for å bli universitet. Etter at Høgskolen sendte sitt tilsvar til disse punktene, hvor de begrunnet hvorfor det var en feilvurdering, fikk de i dag samme vurdering fra sakkyndig komite. De er fortsatt vurdert til å ikke oppfylle tre av de 13 kriteriene som kreves, her er argumentene til høgskolen. Endelig avgjørelse kommer på styremøtet til Nokut 11. juni.

Et av kriteriene de ikke fyller er kriteriet om tilstrekkelig faglige årsverk per student. Dette er kriteriet Høgskolen tilsynelatende er mest uenig i, og det ble adressert i detalj i tilsvaret. Hovedargumentet til rektor er at kriteriet er dårlig utformet. Det slutter en kvalitativ slutning ut ifra et kvantitativt mål. Det er heller ikke fastsatt noe tallgrense for dette kravet.

Argumentet baserer seg på at mange av studentene som utgjør denne forhøyningen er først og fremst på handelshøgskolen, hvor de er mange studenter som tar etterutdanning eller studerer på deltid. Argumentasjonen videre vil basere seg på at handelshøgskolen på Innlandet har 23,1 studenter per fagansatte dette er ikke en stor forskjell fra andre universiteter i Norge. Til sammenlikning har Universitet i Agder 21,4 fagansatte per student.

På det andre punktet mener høgskolen der er gjort en juridisk feilvurdering. Kravet er robust doktorgradsutdanning, og dette måles ved gjennomstrømming på 15 kandidater på hvert av de fire programmene høgskolen tilbyr. Komiteen mener de har 13 og ikke 15, som oppmeldt, på doktorgrad innenfor profesjonsrettet lærerutdanning. De to ekstra kandidatene høgskolen har telt jobbet på to universiteter samtidig da de skrev sin doktorgradsavhandling. Dette skal kunne vurderes godkjent ifølge Forskrift av 24. juni 2016 nr. 794 om endring i studiekvalitetsforskriften, men komiteen mener at disse ikke kan regnes med.

Det tredje kravet høgskolen ikke oppfyller er krav om høy internasjonal kvalitet. På dette punktet varierer graden av oppfyllelse veldig.

Studentorganisasjonen har ikke tatt et offisielt standpunkt rundt universitetssøknaden, men har blitt involvert gjennom hele prosessen og støtter dette i form av studentrepresentasjon i alle utvalg der dette har blitt diskutert.

Universitetsprosessen så langt har hatt positiv effekt for studentene da høgskolen har satt seg tydelige mål som de har jobbet opp mot. Det er strenge krav for å bli universitet og høgskolen har jobbet hardt for å forbedre både utdanning og forskningskvalitet i mange år, dette er med på å gjøre studiene bedre for våre studenter.

-        Torje Martens, leder for Studentorganisasjonen i Innlandet, 29.05.2020

Ved å bli universitet tror han at utdanningen vil fortsette sin positive utvikling i lang tid fremover. Spesielt når det gjelder internasjonalisering og internasjonale nettverk vil vi stille sterkere som et universitet. Studenten er og vil fortsette å være den viktigste ressursen for høgskolen i innlandet, også dersom det blir universitet.