Digitalt ekstraordinært parlamentsmøte

Digitalt ekstraordinært parlamentsmøte

Slik så mitt oppsett ut

Et notat som kort oppsummerer møtet.

Vi har nå avholdt årets første digitale og ekstraordinære parlamentsmøte. Møtet ble holdt over Zoom. Dette møtet ble holdt hovedsakelig for å ta en beslutning om hvordan vi skal gå fram angående valg til sentrale verv i StInn i situasjonen vi nå befinner oss i.

 

Orientering fra høgskolen

Vi har fått orientering fra Høgskolen ved Kari Kjærnet angående situasjonen fremover og rundt studiestart. Det vil bli en gradvis åpning, fra og med 27. april. Det skal være færrest mulig studenter på campus, men det åpnes for at en liten gruppe skal få tilgang. Det gjelder kun studenter i avslutningen av master- og bachelorløpet i slutten av sin utdanning som trenger tilgang til spesielle rom på campus.

Det vil bli oppstart, men hvordan denne vil ta form er enda usikkert. Ettersom det forventes en ny smittetopp i juli/august er det mye forsiktighet rundt åpning av skolen og fadderukene. Hun informerer også om sikresider.no som tar for seg krisebehandling med blant annet smittevern og ny hverdag for studenter. Vi anbefaler alle å ta en titt innom denne, det er også mulig å laste ned som en nettapp på mobilen.

 

Orientering fra arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget orienterer om hvordan koronakrisen har påvirket organisasjonen og hvordan de har jobbet opp mot den. StInn ble invitert med i høgskolens krisestab med Torje Martnes som representant. Den 12. mars stiftet de egen krisestab bestående av AU og organisasjonskonsulent Erling Relling. Disse hadde møter hver dag, med mål om å ivareta egen virksomhet og kommunikasjon til tillitsvalgte. Det ble kalt inn til tre ukentlige møter med valgkomiteen, kontrollkomite og sentralrådsstyrene. Utad ønsket vi å ha et mer positivt budskap og deling av nyheter. I media ble det fokusert på studentrelevant informasjon. Gjennom alt har de hatt et underliggende fokus på psykisk helse, derav det positive utgangspunktet.

De har også ønsket å gi politiske innspill til Sinn, Høgskolen og studentsamfunnene for å ivareta studenters rettighet og passe på at de ikke blir glemt. Etter påske begynte de igjen å fokusere på normal drift. Deriblant diskusjoner rundt valggjennomførelse.

Noen av innspillene de kom med til høgskolen var krav om fortsettelse av undervisning, at informasjon må gis uten å skape frykt, samt et ønske om at de også skulle ta hensyn til psykisk helse i et forsøk på å ivareta dette. Ønsket om psykisk helse ble også videreført til høgskolens kommunikasjonsavdeling og Sinn. Sinn og studentprestene fikk oppfordring om å opprettholde virksomhet gjennom videosamtaler og telefonsamtaler. Samt at de oppfordret samfunnene og de lokale studentrådene til å skape sosiale arenaer for studentene.

Rundt studentpakke saken har StInn engasjert seg på flere måter. Vi har vært på lokalradio, på dagsrevyen og gikk også ut med en pressemelding angående dette i samarbeid med AUF (Arbeidernes Ungdomsfylking), FPU (Fremskrittspartiets Ungdom) og SU (Sosialistisk Ungdom).

Fag og forskningspolitisk ansvarlig orienterer om at det viktigste for StInn innenfor hans felt er at studenter ikke for sinket studieløpet sitt. Og at det opprettholdes en noenlunde normal studiehverdag. For å klare dette har flere bokstavkarakterer blitt gjør om til godkjent/ikke godkjent. Rundt studiestart vi det fokuseres på integrering i klassemiljøet ettersom vi ikke vet hvordan situasjonen vil være.

Da koronasituasjonen brøt ut var streaming av undervisning noe vi villa ha på plass så raskt som mulig. Spørsmålet om hva studenter skulle gjøre dersom de ikke opplevde at de fikk tilstrekkelig utbytte av den digitale undervisningen gjorde seg også gjeldende. Biblioteket begynner nok i løpet av denne uken å åpne for utlån og de arbeider med å få opprettet en digital lesesal over zoom.

 

Alle beslutninger angående diverse valg

Valgkomiteen skal ikke innstille på valg av delegater til Norsk Studentorganisasjons landsmøte. Dette er fordi medlemmene av valgkomiteen ofte selv stiller til valg og må melde seg inhabile. - Vedtatt

Valg til arbeids utvalget skal alltid gjennomføres ved skriftlig votering framfor ved akklamasjon (klapping). Dette er for å minimere følelse av ubehag både for kandidater og parlamentet. - Vedtatt

En kandidat kan ikke anses som valgt hvis vedkommende har flere blanke stemmer enn stemmer. Hvis flertallet av Parlamentet avgir blanke stemmer under valget har ikke Parlamentet tillit til kandidatene og det må gjennomføres nytt valg ved en senere anledning. - Enstemmig vedtatt

Da beslutningene rundt valg til arbeidsutvalget skulle bli tatt ble møtet lukket. De to parlamentsdelegatene som tidligere hadde vært med på diskusjoner angående saken ble sendt ut av møtet for å fjerne alle tidligere oppgjorte meninger. Dette var Dag Emmanuel Fredriksen (som sitter i valgkomiteen) og meg, Ane Skagestein Omholt (som sitter i arbeidsutvalget). Ettersom vi ikke kunne være med hadde vi en kahoot i et annet zoomrom, Dag vant.

Parlamentet besluttet at valg til arbeidsutvalget skal utsettes til 15. september og nytt au skal tiltre 1. oktober. Nåværende AU blir altså sittende over sommeren.

 

Parlamentsmøter frem til sommeren 

Parlamentsmøte 3 flyttes til 20. mai og parlamentsmøte 4 flyttes til 16. juni. Begge holdes digitalt. Disse vil som alle andre parlamentsmøter være åpne for alle studenter, vi jobber med løsninger for å få til en streamingsmulighet slik at de som ønsker kan delta.