18 millioner til folkehelseforskning!

Professor Miranda Thurston vil lede forskningsprosjektet «Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes», som nå er tildelt nærmere 18 millioner kroner fra Forskningsrådet

Forskningsrådet har tildelt høgskolens Avdeling for folkehelsefag 18 millioner til forskningsprosjektet «Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes». Et forskerteam med professor Miranda Thurston i spissen skal de neste tre årene studere sammenhengen mellom psykisk helse og skoleprestasjoner, og skolens rolle i dette.

- Prosjektet faller inn under vårt strategisk viktige paraplyprosjekt «Skolen som helsefremmende arena – tverrprofesjonell samhandling», som støtter opp om det overordnede strategiske forskningsområdet vårt; Folkehelse.«Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes»samler fagmiljø på tvers i avdelingen og høgskolen, og styrker samarbeid og nettverk med sentrale aktører på området både nasjonalt og internasjonalt, sier en strålende fornøyd prodekan forskning Ingeborg Hartz.
- Vårt mål er å bli nasjonalt ledende på folkehelse innen våre fagområder, og at denne søknaden er innvilget er en viktig milepæl for oss.

 

Sterk konkurranse

Prosjektet vant frem i skarp konkurranse med 54 andre søknader til Forskningsrådets program Strategiske Høgskoleprosjekt. Kun syv prosjekter fordelt på syv institusjoner og på ulike fagområder fikk tildelt midler, og bare dette prosjektet i innlandet. Totalt ble det bevilget 118 millioner kroner, hvorav 18 altså gikk til prosjektet«Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes».
- Tildelingen viser at vi har et sterkt forskningsmiljø og -nettverk, interessante og samfunnsrelevante forskningsideer, og at vi arbeidet innenfor et viktig fagområde, sier Hartz.  

 

Samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt

- Vi hadde ikke klart dette uten samarbeidspartnerne våre nasjonalt og internasjonalt, understreker Hartz.
Ledende miljø på fagområdet helsefremmende skole ved Universitetet og Høgskolen i Bergen, ved Karlstads Universitet i Sverige samt universitetene i Chester og Loughbourough, samt det europeiske nettverket for helsefremmende skoler, er alle knyttet til prosjektet.
- I tillegg kommer Elverum kommune og Bergen kommune som begge har en nøkkelrolle i prosjektet, blant annet ved å tilrettelegge for kontakten med praksisfeltet og for feltarbeid ved skolene i kommunen.

 

Innovativt og praksisrelevant

Psykisk helse blant ungdom og læring adresserer sentrale spørsmål i samfunnsutvikling og samfunnsdebatt, og dette prosjektet - som bygger bro over det tradisjonelle gapet mellom læring og helse innen skolepolitikk og -praksis - er både innovativt og praksisrelevant.
Det overordnede målet er å utforske sammenhengen mellom psykisk helse og skoleprestasjoner, og skolens rolle i dette, samt vurdere implikasjonene av resultatene på skolepolitikk, praksis og profesjonsutdanning. Det er et viktig mål å formidle resultatene til relevante målgrupper med sikte på å styrke en forskningsbasert praksis.
- Koblingen mot praksis skal være tett, og kunnskapen skal komme praksis til gode, forteller Hartz. – Vi skal gjøre dette prosjektet sammen med skolene, og det er viktig for oss at prosjektet blir en ressurs inn i deres utviklingsarbeid.

 

Tre doktorgradsprosjekter

Gjennom tre doktorgradsprosjekter skal forskergruppen utforske
- sammenhengen mellom skoleprestasjoner og psykisk helse, og hvordan individuelle, familiære og ulike aspekter ved skolen påvirker denne,
- hvordan kroppsøving og fysisk aktivitet former ungdoms læring og psykiske helse,
- hvordan skolene møter ungdommer med psykiske problemer og lærevansker, og hvordan de samarbeider med foreldre, helsesøster og øvrige helsetjenester, og andre relevante velferdsetater.

 

Nasjonalt ledende

Dekan Sven Inge Sunde tok utgangspunkt i den ‘lange og spennende reisen’ fra ideen om Folkehelse som overordnet fag- og forskningsprofil for avdelingen ble lansert for nærmere 10 år siden og frem til at Forskningsrådet nå har innvilget avdelingens søknad på strategisk høgskoleprosjekt i sin hilsningstale da nyheten om tildelingen ble bekjentgjort ved Avdeling for folkehelsefag.
- Søknaden og prosjektet omfatter hele fagmiljøet ved avdelingen, gir oss tre nye stipendiater, nye fagpersoner og nye muligheter. Dette er en merkedag på veien mot en PhD i folkehelse og målet vårt om å være nasjonalt ledende leverandør av utdanning og forskning innen folkehelse på våre fagområder. Det at vi er i stand til å vinne frem i konkurransen om forskningsmidler på denne måten er i seg selv en viktig markør på et robust forskningsmiljø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan Sven Inge Sunde og prodekan forskning Ingeborg Hartz feiret nyheten om tildelingen fra Forskningsrådet sammen med høgskoleledelsen og ansatte ved Avdeling for folkehelsefag.

Sist endret: .