Skole, læring og psykisk helse

Illustrasjon fra Colourbox

(Siden er under oppbygging).

Prosjektet utforsker sammenhengen mellom psykisk helse og skoleprestasjon, og skolens rolle i dette. Prosjektet er innovativt fordi det bygger bro over det tradisjonelle gapet mellom læring og helse i skolen. Studien medfører samarbeid med svært prestisjetunge nasjonale og internasjonale team (Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen, Karlstads universitet i Sverige, universitetene i Chester og Loughborough i Engeland). Tre innbyrdes forbundne delstudier utforsker forskjellige aspekter av skolekonteksten og dennes rolle i forhold til psykisk helse og skoleprestasjon.

  • Delstudie 1 utforsker sammenhengen mellom unge menneskers psykiske helse og skoleprestasjon og hvordan disse er påvirket av individuelle- og familiære aspekter og ulike aspekter i skolekonteksten.
  • Delstudie 2 fokuserer spesielt på hvordan prosesser og praksis i kroppsøving (timeplanlagt fag) og fysisk aktivitet ellers på skolen (ikke timeplanlagt) former unge menneskers psykiske helse og læring.
  • Delstudie 3 fokuserer på hvordan skoler responderer på unge mennesker med psykiske plager og problemer med læring, og hvordan skolen samarbeider med foreldre og aktører i de lokale helse- og velferdstjenestene.

Studien fokuserer på å forstå hvordan muligheter for tidlig oppdagelse og hensiktsmessig inngripen kan bli ivaretatt. En treårig langsgående (longitudinell) studie vil bli gjennomført i ungdomsskoler (13 - 15 åringer) i Hedmark og Bergen. Tre årlige undersøkelser vil bli gjennomført, utformet for å besvare forskningsspørsmål i de tre delstudiene, som vil samle data om et spekter av variabler på individ- og skolenivå. Et spekter av kvalitative tilnærminger (observasjon, intervjuer, fokusgrupper) vil bli brukt for å forstå hvordan psykisk helse og læring blir formet i en skolekontekst. Betydningen av forskningsresultatene skal kommuniseres mot utdanningspolitikk og -praksis, og ny kunnskap skal implementeres i relevante profesjonsutdanninger og bidra til forskningsbasert politikk og praksis.

Nyheter

Kalender

Ingen tilgjengelige hendelser