Prosjekter


Kultur for læring
Kultur for læring er et forbedrings- og innovasjonsarbeid der alle grunnskoler i alle kommuner i Hedmark deltar. Målsettingen for «Kultur for læring» er å forbedre elevenes grunnleggende skolefaglige ferdigheter og samtidig gi de ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunn.


Ungdomstrinn i utvikling (2013-2020)
Skolebasert kompetanseutvikling. Integrering av de grunnleggende ferdighetene i alle fag. Utvikle bedre læringsmiljø og vurderingspraklsis, tydelig ledelse og utvikling av skolen som lærende organisasjon.


Evaluering av LP-modellen i Norge (grunnskole)
LP-modellen har blitt implementert i mange skoler i Norge i flere etapper, og implementeringen har blitt fulgt opp av evaluering for å sikre den faglige kvaliteten på arbeidet. Disse evalueringene (LP1-LP8) gjennomføres av forskere ved, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU), Høgskolen i Hedmark.


Evaluering av LP-modellen i Danmark (LPDK1)
497 skoler i 78 av Danmarks 98 kommuner arbeider etter den norske LP-modellens prinsipper om å utvikle et godt læringsmiljø ved å sammenkoble det faglige og fellesskapet. Den angår 195 000 elever og 26 000 ansatte.

Evaluering av LP-modellen i barnehager i Danmark (2010-2011)
I dette pilotprosjektet uttestes og evalueres LP-modellen i dagtilbud i Danmark. I projektet deltar 12 kommuner og ca. 120 dagtilbud.


Avsluttede prosjekter

Speed-prosjektet - The function of special education 2012-2016
Hovedmålet i prosjektet er å studere innholdet i og utbyttet av spesialundervisningen. Hovedproblemstillingen er formulert slik: Hva handler spesialundervisning om, og hvilken funksjon har den? Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og ledet av professor Peder Haug, Høgskulen i Volda.

Skolebasert kompetanseutviklingsprosjekt med hovedtema læringsledelse - Hedmark Fylkeskom mune (2014-2016)
Prosjektet skal gjennomføres som et skolebasert kompetansearbeid. Det innebærer at alle ansatte som arbeider med elevene er involvert i prosjektet. På hver skole er det opprettet en prosjektgruppe, som ledes av en fra administrasjonen. Kompetanseheving gjennomføres etter prinsipper for Blended learning. Dette innebærer variert læring ved bruk av forelesninger, lesing og drøfting av fagtekster, veiledning og tilbakemelding. Det er opprettet lærergrupper som møtes ca. hver 14. dag i 1 time. Gruppene arbeider med oppgaver, drøfting av temaer og egen praksis knyttet opp til den modulene skolen gjennomfører. I tillegg får gruppene veiledning fra SePU hvert semester(1 gang i høst- og 2 ganger i vårsemestret).

"Framtida er nå" - Stange kommune (2013-2016) 
Stange kommune har utarbeidet strategisk plan for barnehager og strategisk skoleplan for perioden 2010-2015. Målsettingen i disse planene skal følges opp og videreutvikles idette utviklingsarbeidet og i kommende kommunedelplan for oppvekst. Utviklingsarbeidet ska sikre en "rød tråd" fra barnehage og ut grunnskolen med fokus på inkludering, mestring og utvikling i fellesskap. Gjennom dette prosjektet skal ansatte i barnehage og skole bli bedre til å speile og utvikle egen praksis.

Utvikling av nettressurs om læringsmiljø og FoU-prosjekt om klasseledelse (2011-2015) Mange skoler og skoleeiere ønsker faglig støtte i arbeidet med elevenes læringsmiljø. I regi av Utdanningsdirektoratet skal SePU og Apropos Internett AS videreutvikle nettsiden  www.udir.no, slik at den blir en kunnskapsbank som skoler og lærere kan bruke i arbeidet med elevenes læringsmiljø.

Klart vi kan! - Porsgrunn kommune (2013-2015) Gjennom prosjektet skal lærere og ledere i Porsgrunnskolen utvikle sin kompetanse i klasseledelse og læringsmiljø slik at kommunens samlede praksis på området er i tråd med forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer elevenes læring.  

Kompetanseheving skole - Nordre Land kommune (2012-2014) Prosjektet har som siktemål å utvikle lærernes og de andre ansattes evne til å lede klasser, elevgrupper og læringsprosesser, og det vil også være et prosjekt som bidrar til en felles skolekultur.

Kompetanseutvikling i barnehagene – Hadeland (2013-2015) Dette prosjektet skal bidra til ny kunnskap om barnehagene i Gran Jevnaker og Lunner kommune og kompetanseheving for de ansatte som jobber der. 

Lærende regioner (2012-2014) Lærende regioner (LR)  har tre forskingsspørsmål; hvorfor presterer elevene i Sogn og Fjordane spesialt godt på nasjonale prøver og er det mulig å finne fram til en metodikk for samhandling mellom skole og kommunenivå som bedrer undervisningsresultatene. Vidare skal forskerne se på om det er slik at statlig utdanningspolitikk må anerkjenne det regionale nivået sin rolle i arbeidet med å skape gode skoleresultater. 

Læringsmiljø Hadeland (2010-2014) I dette prosjektet skal barne- og ungdomskolene på Hadeland med bistand fra forskere ved SEPU videreutvikle kompetanse og strategier som setter dem i stand til å utvikle et læringsmiljø ved den enkelte skole, med forbedret læringsutbytte og økt trivsel hos elevene som resultat.

Det må være rom for begge deler - et skolebasert utviklingsarbeid i Lillehammer (2012-2015)

Målsettingen med dette prosjektet er å videreutvikle god undervisningspraksis og øke elevenes læringsutbytte. Prosjektet kom som et resultat av i en evaluering av spesialundervisningen i Lillehammer kommune gjennomført av SePU.  

Et løft for læring - Østre Toten (2013-2015) Et løft for læring er et felles endrings- og utviklingsprosjekt i Østre Toten kommune der alle barnehager, barneskoler og PP-tjenesten deltar. Målet er å styrke de ansattes kompetanse for å gi barn og unge et best mulig utgangspunkt for videre læring. SePU, Høgskolen i Hedmark, er faglig ansvarlig for prosjektet.

Evaluering av Bedre læringsmiljøsatsingen (2014) I «Bedre læringsmiljøsatsningen» har 86 skoler i 40 kommuner arbeidet med å forbedre læringsmiljøet på skolen sin ved å arbeide systematisk og kunnskapsbasert. I dette prosjektet evalueres skolenes arbeid.

Gutter i skolen - Vardal ungdomskolekrets (2011-2013)
Nasjonal forskning viser at en stor overvekt av de elevene som har det vanskelig i skolen er gutter. Faglig presterer jenter bedre enn gutter i alle fag, bortsett fra kroppsøving. 70 % av de elevene som mottar spesialundervisning er gutter, og det er større frafall i videregående opplæring blant guttene.

Kompetanseheving i klasseledelse på ungdomstrinnet - Hamar kommune (2012-2013)
Hamar kommune har tatt initiativ til et toårig prosjekt i klasseledelse for lærere på ungdomstrinnet. Dette er en oppfølging av anbefalingene i Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon - Mestring - Muligheter.

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte i videregående opplæring (2009-2013)
En bedring av gjennomstrømning og i videregående opplæring i Hedmark er avgjørende for om utdanningsnivået i Hedmark skal forbedres. I en tid da utdanning ser ut til å bli stadig viktigere vil det være avgjørende for regionen at videregående opplæring oppnår noe bedre resultater enn vi kan vise til i Hedmark i dag. Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte i videregående opplæring (KLL) er et samarbeidsprosjekt mellom  Hedmark Fylkeskommune og SEPU, Høgskolen i Hedmark der man ønsker å ta tak i dette.

Forskningsarbeid - med rom for alle og blikk for den enkelte - Lillehammer kommune (2011-2012)

Dette forskningsarbeidet er tilknyttet situasjonen omkring spesialundervisning og sammenhengen med vanlig undervisning. På bakgrunn av en evaluering skal det etableres et helhetlig utviklingsarbeid i Lillehammerskolen generelt.

Bedre læringsmiljø Øyer kommune (2010-2012)
Øyer kommune setter i gang en felles satsing på læringsmiljøet i grunnskolene. Dette prosjektet skal bidra til å inkludere alle elever i kommunen i godt tilrettelagte læringsmiljøer på den enkelte skole. Dette gjelder særlig i forhold til elever som lett faller utenfor det sosiale miljøet på skolen.

Barnehagen som lærings- og danningsarena (2011-2012)
Formålet med dette FoU-prosjektet er å styrke barnehagens som læringsmiljø og danningsarena. Prosjektet skal utvikle kunnskap og danner grunnlag for god praksis omkring læring og danning i barnehagen. I prosjektet skal også barn sees på som aktive deltakere med muligheter for innflytelse i barnehagen.

Veiledning i prosjektet "Bedre læringsmiljø", Bærum kommune (2010-2013)

I prosjektet Bedre læringsmiljø ved Bryn og Hammarbakken skole i Bærum kommune er målet at skolene vil fremstå med et helhetlig læringsmiljø med en funksjonell organisasjonskultur. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning deltar i prosjeketet som ekstern veileder.

Evaluering av 11. skoleår (2010-2011)
Utredningen av et frivillig 11. skoleår er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet med professor Thomas Nordahl, SEPU, som prosjektleder. Det er data fra Danmark som har dannet bakteppe for prosjektet.

Evaluering av spesialundervisningen i Østre Toten kommune (2009-2010)
SEPU fikk høsten 2009 i oppdrag av Østre Toten kommune om å evaluere spesialundervisningen i kommunen. Østre Toten har de senere årene hatt en markant økning i andel elever som mottar spesialundervisning. For skoleåret 2008/09 var det 9,6 % av elevene i Østre Toten som mottok spesialundervisning, mens landsgjennomsnittet lå på 7,2 %.

Handlingsrettet veileder

Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis (2006-2009)
Prosjektet tilpasset opplæring og pedagogisk praksis ble gjennomført i nært samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og skoleeiere. Det ble organisert som en paraply med fem underprosjekter som tok opp i seg ulike problemstillinger relatert til tilpasset opplæring.

LP-prosjekter:
Evaluering av LP-modellen (LP1) (2006-2009)
Evaluering av LP-modellen (LP2) (2007-2009)
Evaluering av LP-modellen (LP3) (2007-2009)
Evaluering av LP-modellen (LP4) (2009-2012)
Evaluering av LP-modellen (LP5) (2010-2013)

Evaluering av LP-modellen i videregående opplæring (LPVGS) (2008-2011)
LP-modellen utprøves også i videregående opplæring. Anvendelsen av LP-modellen i videregående opplæring vil foregå etter de samme hovedprinsippene som i grunnskolen. Det vil si at selve analysemodellen, det teoretiske grunnlaget og arbeidsprinsippene for lærerne vil være de samme i grunnskole og videregående opplæring. Men det vil også bli foretatt visse tilpasninger til særlige forhold i videregående.

Kartlegging av opplæringstilbud for elever som mottar 1-4 timer spesialundervisning i uken (2010-2011)

Evaluering av Kunnskapsløftet: Gjennomgang av spesialundervisningen (2006-2009)

Skolens rejsehold – oppdrag fra den danske regjering (2009-2011)
Rapport til skolens rejsehold er en kvantitativ analyse av 24 663 elever, pedagoger og læreres fortellinger om dansk folkeskole 2010. Datamaterialet er fra en ny stor spørreskjemaundersøkelse som er utført på 122 danske folkeskoler fra november til desember 2009.

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Veileder - Sosial kompetanse

 Evaluering av Kunnskapsløftet: Survey