SEPU utreder 11. skoleår for Kunnskapsdepartementet

Bilde: www.colourbox.com

 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal professor Thomas Nordahl ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark utrede et frivillig 11. skoleår. Det er data fra Danmark som skal som skal være bakteppe for SEPUs utredning.

Danmark har hatt tilbud om et frivillig 10. skoleår i flere år. Det 10. skoleåret i Danmark tilsvarer et 11. skoleår i Norge ved at den obligatoriske grunnskolen er 10-årig i både Danmark og Norge. Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark sitter på et stort kvantitativt datasett med informasjon om læringsutbyttet og situasjonen til danske elever i dette frivillige 10. skoleåret. Dette er samlet inn i forbindelse med et stort skoleutviklingsprosjekt (LP-modellen) som SEPU evaluerer i Danmark. Informantene er elevene selv og deres klasselærere. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2009. Videre har SEPU et relativt stort nettverk av danske skoler som kan anvendes for å få en bedre oversikt over både innholdet i dette frivillige 10. skoleåret og hvilke erfaringer elever og lærere gjør seg.

Utredningen skal ferdigstilles innen utgangen av 2010.