Paideia: John Hattie med artikkel om synlig læring

Professor John Hattie er en av artikkelforfatterne i Paideia 09.

Professor John Hattie har hatt stor innflytelse på skoleutvikling, også i Danmark, Norge og Sverige. Siste nummer av Paideia er et temanummer om Hatties forskning og den mottakelse den har fått fra forskere, utdanningspolitikere, utdanningsledere og undervisere. 

Professor John Hattie, hans forskning og bruken av denne forskningen har vært mye diskutert i de nordiske land i det siste. I en artikkel spesialskrevet til Paideia kommer Hattie inn på kritikk som har blitt reist mot forskningen. Han skriver også om hvordan hans resultater kan brukes. 

Vårutgaven av Paideia i er et temanummer om synlig læring. I tillegg til John Hatties artikkel, som er spesialskrevet for Paideia, diskuterer nordiske forskere som Thomas Nordahl og Lars Qvortrup synlig læring og hva det innebærer i og for skoler i Danmark, Norge og Sverige.

Les innholdsfortegnelse og forord her. 

Hattie om synlig læring i dag

I 2009 ga professor John Hattie ut boken Visible Learning. Dette er en omfattende forskningsoversikt: en syntese av over 800 metaanalyser av faktorer som påvirker elevers læring. I artikkelen i Paideia forteller John Hattie historien om synlig læring og svarer på kritikk som har blitt framsatt mot ham.

I artikkelen skriver Hattie at det mest interessante ikke er å identifisere enkeltfaktorers betydning for læring. Det viktigste er at den enkelte lærer forstår at hans eller hennes rolle er å evaluere sin virkning.  «Know Thy Impact!» oppsummerer Hattie. Forutsetningen er

 • at man som underviser har et klart bilde av elevenes læring når man starter
 • at man setter seg presise læringsmål og gjør dem tydelige for elevene
 • at man løpende vurderer de mulige pedagogiske intervensjonene
 • at man evaluerer effekten av det man gjør – ikke minst gjennom ulike former for tilbakemelding

I tillegg understreker John Hattie at lærerne må samarbeide. Lærerne må etablere et felles læringssyn på elevene og koordinere sin innsats.

Hattie skriver at kritikk er essensen av den akademiske forskning og kan føre til en mer kvalifisert debatt. Men han skriver også at det grunnleggende ved den akademiske kritikk er at den forholder seg til ideen og ikke personen. Den skal sikte på å informere og utvide debatten, ikke lukke den. Hattie tar i artikkelen for seg fire typer kritikk som har kommet mot hans arbeid:

 • Eksistensen av effektstørrelser
 • Bør vi bruke de høye effekter og utelukke de lave?
 • Studiene i Visible learning
 • Læringsbegrepet i Visible learning

Hattie anerkjenner at det er behov for å arbeide videre med kunnskaps- og læringsbegrepet i synlig læring, fordi mange effektanalyser baserer seg på såkalt overflatelæring og ikke på dyp læring. Men han skriver også at dette er et område som hans forskergruppe legger vekt på å videreutvikle.

Andre artikler

Temanummeret inneholder flere artikler som tar opp ulike sider ved synlig læring.

 • Baggrund for og diskussioner af Visible Learning med særligt henblik på lærings- og vitensbegrepet  av professor Lars Qvortrup, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Aalborg Universitet
 • Er Hattie og co. gyldige i Danmark? av professor  Per Fibæk Laursen, DPU, Aarhus Universitet
 • Hatties bruk af effect size som grundlag for rangordning af pædagogiske indsatser av professor Peter Allerup, Aarhus Universitet
 • Vad hände efter Hattierevolutionen? Undervisningsrenässansen i det svenska skolutvecklingsarbetet av universitetslektor Jan Håkansson, Linnéuniversitetet
 • Visible Learning som grunnlag for evidens og forbedringsarbeid i utdanningssystemet av professor Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark

Paideia inneholder også hjerneforsker Kjeld Fredens, Aalborg Universitet, sin anmeldelse av boken Synlig læring og læringens anatomi av John Hattie og Gregory Yates.

Utenfor tema og til sist i denne utgaven av Paideia er artikkelen Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner – forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold av Ann Margareth Aasen, Ratib Lekhal, May Britt Drugli og Thomas Nordahl, alle ved SePU. 

Om tidsskriftet Paideia

Tidsskriftet Paideia utgis av SePU (Høgskolen i Hedmark), Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (Aalborg Universitet og University College Nordjylland), Institusjonen för pedagogik (Högskolan i Borås) og Dafolo forlag.

Les mer om  Paideia på tidsskriftets nettsider.