Nordahl leder ekspertgruppe for inkluderende barnehage og skole

Professor Thomas Nordahl. (Bilde: Ricardofoto)

Professor Thomas Nordahl, SePU, skal det nærmeste året lede ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. (Bilde: Ricardofoto)

Kunnskapsdepartementet lanserte i mandag en ekspertgruppe ledet av Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Innlandet, som gjennom sitt arbeid skal legge til rette for god hjelp og støtte og inkluderende praksis i barnehage og skole.

Ekspertgruppens arbeid skal gi barnehager og skoler over hele landet et grunnlag for å velge de best egnede inkluderende virkemidler og tiltak. Målet er et inkluderende og likeverdig opplæringstilbud for alle.

- Jeg ser fram til å lede dette arbeidet, og jeg håper vi kan bidra med kunnskap og forslag som ansatte i barnehage og skole kan bruke til å møte de utfordringer de står overfor, sier professor Thomas Nordahl.

Utfordringer knyttet til segregering

Inkludering er et grunnleggende prinsipp i norske barnehager og skoler. Samtidig viser forskning at det er utfordringer knyttet til segregering av barn og unge med behov for ekstra hjelp, spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Gjennom sin mangeårige forskning har Thomas Nordahl vært opptatt av forbedringsarbeid i barnehager og skoler i tett samarbeid med praksisfeltet. I arbeidet med tidlig innsats har han vært opptatt av at barnehager og skoler arbeider systematisk, inkluderende og forebyggende. Målet er å finne fram til forskningsbaserte tiltak, raskt iverksette slike tiltak og kvalitetssikre at tiltakene virker.

Om ekspertgruppens arbeid

I ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging deltar fagpersoner og forskere innen barnehage og skole i Danmark, Sverige og Norge:

 • Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet, Hamar
 • Professor Bengt Persson, Høgskolan i Borås, Sverige
 • Førsteamanuensis Camilla Brørup Dyssegaard, Danish School of Education - Danish Clearinghouse for Educational Research, København, Danmark
 • Professor Bjørn Wessel Hennestad, BI, Oslo
 • Forsker/PhD Mari Vaage Wang, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Rektor/enhetsleder Judith Ellinor Martinsen, Prestvannet skole, Tromsø.
 • Lektor Elin Kragset Vold, Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik
 • Fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud, Espira barnehager, Oslo
 • Skolesjef Trond Johnsen, Lillehammer kommune

Gruppen skal etter planen levere sin rapport om ett år.

Ekspertgruppens mandat

Ekspertgruppen skal

 • Identifisere faktorer og sammenhenger som fremmer og hemmer inkludering i barnehage og skole, på alle nivåer, fra nasjonale myndigheter til den enkelte gruppe/klasse
 • Foreslå virkemidler og tiltak på de ulike nivåene som kan fremme og styrke en inkluderende praksis i barnehage og skole, Vurdere behov for kompetanse og kapasitet
 • Foreslå virkemidler og tiltak for at overgangene fra barnehage til skole og i grunnopplæringen blir best mulig og bidrar til inkludering
 • Drøfte om og hvordan organisering lokalt og hvordan praksis i barnehage og skole kan bidra til et mindre behov for spesialundervisning
 • Foreslå hvordan skolen kan sikre at elever med behov for ekstra støtte blir møtt med tilstrekkelige forventninger og læringstrykk
 • Vurdere hvordan innhold og organisering av kommunale tjenester og flerfaglig samarbeid kan fremme inkludering og bidra til høy kvalitet på tilbudene
 • Belyse hvordan det statlige virkemiddelapparatet bedre kan støtte inkluderingsarbeid lokalt
 • Drøfte eventuelle regelverksutfordringer 

Lenker

Bedre hjelp til barn og unge (Kunnskapsdepartementet, 6.3.2017)

Barneombudet slår alarm (Klassekampen, 6.3.2017)