Mer om foreleserne og deres presentasjoner

 

David Mitchell

David Mitchell er professor ved University of Canterbury, New Zealand. Han har forsket på området inkludering i mange år og er forfatter av boken «What really works in special and inclusive education», som også oversatt til dansk «Hvad der virker i inkluderende undervisning».  Les mer om David Mitchell                        Abstract David Mitchell 

 

 

Helle Christensen og Trine Korup Bro er pedagogisk konsulenter i Morsø kommune i Danmark. Kommunen har arbeidet i flere år med implementering av LP-modellen i dagtilbudene (barnehagene). Abstract Helle Christensen og Trine Korup Bro

May Britt Drugli

May Britt Drugli er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved NTNU og er professor II ved SePU, Høgskolen i Hedmark. Hun har mangeårig yrkeserfaring fra barnevernfaglig arbeid i Oslo og fra utviklingsarbeid i barnehage, skole, barnevern og helsestasjon i Trondheim kommune. Hun har jobbet som forsker ved RBUP/RKBU siden 1998. Les mer om May Britt Drugli  Abstract May Britt Drugli

 

 

Aslaug Gravdal

Aslaug Gravdal er assisterende rektor ved Tiurleiken skole i Oslo kommune. Hun vil sammen med rektor Jarle Sandven presenterer skolens arbeid med utvikling av godt læringsmiljø med gode resultater. Les mer om Tiurleiken skole

 

 

 

Bente Dahl Karlsen er fagrådgiver skole i Røyken kommune i Norge. Kommunen har arbeidet flere år med implemetering av LP i skolene.

 

Ole Henrik Hansen

Ole Henrik Hansen er førsteamanuensis ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus universitet. Forelesningen knyttes til studier av kvalitet i læringsmiljøet for de minste barna i barnehagen. Les mer om Ole Henrik Hansen  Abstract Ole Henrik Hansen

Se filmsnutt om Ole Henrik Hansen

 

Peder Haug

Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og gjesteprofessor ved Uppsala Universitet. Han har hatt lengre engasjement ved Møreforsking i Volda, Norsk senter for barneforskning ved NTNU i Trondheim, Norges forskningsråd og Universitetet i Stavanger. Han er Prosjektleder i SPEED, som er et forskningsprosjekt om spesialundervisningens innhold og utbytte. Les mer om Peder Haug

 

 

 

Ratib Lekhal

Ratib Lekhal er førsteamanuensis ved SePU, Høgskolen i Hedmark. Han har tidligere jobbet ved Folkehelseinstituttet der han gjennomførte sitt doktorgradsprosjekt. Han disputerte våren 2013 ved Universitetet i Oslo, og avhandlingens tittel var “The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood”.  Les mer om Ratib Lekhal  Abstract Ratib Lekhal.

 

 

 

Terje Ogden

Terje Ogden er professor og forskningsdirektør ved Atferdssenteret, Universitetet i Oslo og professor II ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er opptatt av temaer som det sosialøkologiske perspektivet på problematferd blant barn og unge, sosial kompetanse, klasse- og undervisningsledelse. Les mer om Terje Ogden

Abstract Terje Ogden

 

 

 

Thomas aug2014

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (se mer på www.sepu.no). Han har lang og bred erfaring fra større og mindre forsknings- og utviklingsprosjekter i skole og barnehage, har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder. Les mer om Thomas Nordahl

 

 

 

Jarle Sandven

Jarle Sandven er rektor ved Tiurleiken skole i Oslo kommune. Sammen med assisterende rektor Astrid Gravdal presenterer han skolens arbeid med utvikling av godt læringsmiljø med gode resultater.  Les mer om Tiurleiken skole

 

 

 

 

Anne Karin aug2014

Anne-Karin Sunnevåg er phd-stipendiat ved Høgskolen i Hedmark. Hovedfokuset på avhandlingsarbeidet er knyttet til skolers forbedringsarbeid. Dette er et tema hun har vært opptatt av og forsket på i flere år. Dataene i avhandlingen er fra danske grunnskoler som har arbeidet med LP-modellen over flere år. På LP-konferansen vil hun snakke om hvor viktig den kollektive kapasiteten er i et forbedringsarbeid. Les mer om Anne-Karin Sunnevåg  Abstract Anne-Karin Sunnevåg

 

 

 

Borgen barnehage

Lise Lyngar er daglig leder i Borgen barnehage, som ligger i Moelv, i Ringsaker kommune. Borgen barnehage er en privat barnehage med plass til ca. 60 barn fra 0-6 år. Barnehagens satsingsområder er musikk, drama og friluftsliv, og er opptatt av at det er barnehagen som skal tilpasse seg barna og ikke omvendt. Lise vil snakke om hvordan de voksne i fellesskap legger til rette for barnas mestring og utvikling. Les mer om Borgen Barnehage

 

Sist endret: .