Preparing for Future Crisis Management (CriseIT)

CriseIT

CriseIT-prosjektet og krisehåndtering og beredskapsmiljøet jobber for å gjøre det mulig å øve på kriser oftere, bedre og billigere.

Sammen med Karlstads Universitet gjennomfører vi et Interregprosjekt innen krisehåndtering. Indre Skandinavia har felles utfordringer i å håndtere naturkatastrofer. Prosjektet skal utvikle metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensene. Resultatet blir forskningsbaserte, funksjonelle IKT-verktøy som gjør det mulig å øve oftere, bedre og billigere. Dette skal brukes i utdanning av fremtidens beredskapsansvarlige. Prosjektet danner nettverk og kunnskapsoverføring på tvers av sektorer og regioner gjennom samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig forvaltning og frivillige. 

Les mer om CriseIT-prosjektet her.

 


 

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB-1024x286[1]
Karlstad%20Universitet[1]