Gi innspill til struktur for grunnskolelærerutdanningene!

Bilde av spørsmålstegn. (Kilde: Colourbox.)

Rammeplanutvalget ønsker å legge til rette for en åpen og inkluderende prosess, og det legges jevnlig ut spørsmål utvalget ønsker innspill til på vårt diskusjonsforum

Rammeplanutvalget legger nå fram forslag til struktur for de femårige integrerte grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn og 1.-7. trinn på masternivå . Utvalget ønsker innspill på forslagene via vårt diskusjonsforum. Frist for innspill er 15. september kl. 16.

Åpne teksten som utskriftsvennlig pdf-dokument

Rammeplanutvalget legger nedenfor fram forslag til struktur for A) Den femårige integrerte grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn på masternivå og B) Den femårige integrerte grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn på masternivå. I de nye utdanningene er det masteroppgaven som blir det sentrale selvstendige arbeidet for studentene. Rammeplanutvalget er samtidig opptatt av at studentene i løpet av det tredje året skal gjennomføre en kvalifiserende FoU-oppgave, en oppgave som må være godkjent før man kan begynne på masteroppgaven. I forslagene nedenfor er betegnelsen «bacheloroppgave» brukt på denne oppgaven. Utvalget er interessert i synspunkter på denne betegnelsen og eventuelt forslag til andre betegnelser, som for eksempel «kvalifiserende FoU-oppgave». Utfordringen med betegnelsen «bacheloroppgave» i denne sammenhengen er at de nye utdanningene er femårige integrerte masterløp som ikke gir bachelorgrad etter tredje året.  
Innspill gis via  DISKUSJONSFORUMET. Frist for innspill er tirsdag 15. september 2015 kl. 16.

Forslag til navn på utdanningene kommer utvalget tilbake til i en senere innspillsrunde. 

A) FORSLAG TIL STRUKTUR FEMÅRIG INTEGRERT GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 5.-10. PÅ MASTERNIVÅ 

«GLU-master 5-10» skal være spesialisert mot 5.-10. årstrinn i skolen og kvalifisere for undervisning på disse årstrinnene. Utdanningen er på 300 studiepoeng og gir mastergrad. Den skal organiseres på en måte som sikrer progresjon i en integrert femårig profesjonsutdanning.

Utdanningen skal normalt omfatte tre skolefag og pedagogikk og elevkunnskap. Alle skolefagene skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag og omfatte fagdidaktikk. Skolefag I (masterfaget) skal omfatte minst 150 studiepoeng, skolefag II minst 60 studiepoeng og skolefag III 30 studiepoeng. I tillegg til skolefagene inneholder utdanningen minst 60 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap. Skolefag III kan erstattes av et skolerelevant fag eller av fordypning i ett av de øvrige fagene. Alle fag og skolerelevante fag og emner i utdanningen skal være forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø.

For å ivareta progresjon i en integrert profesjonsutdanning skal masterfaget og pedagogikk og elevkunnskap normalt være fordelt på fire av årene: Masterfaget med minst 60 studiepoeng de tre første årene og 90 studiepoeng de to siste, og pedagogikk og elevkunnskap med minst 30 studiepoeng de tre første årene og 30 studiepoeng de to siste årene. Skolefag II og III skal tilbys i løpet av de tre første årene.

I det tredje året skal studentene skrive en bacheloroppgave. Den skal være profesjonsrettet og forankres i masterfaget og pedagogikk og elevkunnskap, men kan også omfatte skolefag II eller III. Oppgaven må være godkjent før studentene kan begynne på masteroppgaven. Masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet og praksisrelevant med solid forankring i fagdidaktikk og fag.

Vitenskapsteori og metode inngår i masterfaget og i pedagogikk og elevkunnskap. Emnet introduseres i tilknytning til bacheloroppgaven i det tredje året, men hovedtyngden legges til masterfaget, til de to siste årene og knyttes til arbeidet med masteroppgaven.  

Oppsummering: Struktur femårig integrert grunnskolelærerutdanning 5.10. trinn på masternivå

1.–3. studieår:  

 • Praksisopplæring, minst 80 dager
 • Skolefag I (masterfag), minst 60 studiepoeng
 • Pedagogikk og elevkunnskap, minst 30 studiepoeng
 • Skolefag II, minst 60 studiepoeng
 • Skolefag III, skolerelevant fag eller fordypning i ett av fagene, 30 studiepoeng

4.-5 studieår:

 • Praksisopplæring, minst 20 dager
 • Masterfag (skolefag I), 90 studiepoeng
 • Pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng 

B) FORSLAG TIL STRUKTUR FEMÅRIG INTEGRERT GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 1.-7. PÅ MASTERNIVÅ

«GLU-master 1-7» er innrettet mot 1.-7. årstrinn i skolen, kvalifiserer for undervisning på disse årstrinnene og gir en spesialisering i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Utdanningen er på 300 studiepoeng og gir mastergrad. Den skal organiseres på en måte som sikrer progresjon i en integrert femårig profesjonsutdanning.  

Utdanningen skal normalt omfatte fire skolefag og pedagogikk og elevkunnskap. Alle skolefagene skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag og omfatte fagdidaktikk og begynneropplæring. Skolefag I skal være på minst 60 studiepoeng og skolefag II og III på minst 30 studiepoeng hver. Norsk (30 studiepoeng) og matematikk (30 studiepoeng) er obligatoriske fag og må velges som to av  skolefagene I-III. Skolefag IV er på 30 studiepoeng og kan erstattes av et skolerelevant fag eller av fordypning i ett av de øvrige fagene. I tillegg til skolefagene inneholder utdanningen minst 60 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap. Alle fag og skolerelevante fag og emner i utdanningen skal være forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø.

I det tredje året skal studentene skrive en bacheloroppgave. Den skal være profesjonsrettet og forankres i masterfaget og pedagogikk og elevkunnskap, men kan også omfatte skolefag II, III eller IV. Oppgaven må være godkjent før studentene kan begynne på masteroppgaven. Masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet og praksisrelevant med solid forankring i fagdidaktikk og fag.

Vitenskapsteori og metode inngår i masterfaget og i pedagogikk og elevkunnskap. Emnet introduseres i tilknytning til bacheloroppgaven i det tredje året, men hovedtyngden legges til masterfaget, til de to siste årene og knyttes til arbeidet med masteroppgaven.  

For å ivareta progresjon i en integrert profesjonsutdanning skal masterfaget og pedagogikk og elevkunnskap normalt være fordelt på minst fire av årene: Masterfaget med minst 60 studiepoeng de tre første årene og 90 studiepoeng de to siste, og pedagogikk og elevkunnskap med minst 30 studiepoeng de tre første årene og 30 studiepoeng de to siste årene. Skolefag II-IV skal tilbys i løpet av de tre første årene.

Utdanningen kan gi masterfordypning enten i et skolefag eller i begynneropplæring. Også når masterfaget er et skolefag, kan begynneropplæring tematiseres. Når masterfaget er et skolefag, utvides skolefag 1 til minst 150 studiepoeng. Når masterfaget er begynneropplæring, skal skolefag 1 og pedagogikk og elevkunnskap inngå i fordypningen i fjerde og femte år. Dette gjelder også dersom masterfordypningen i begynneropplæring er tverrfaglig og/eller tematiserer tilpasset opplæring på trinnet.

Oppsummering: Struktur femårig integrert grunnskolelærerutdanning 1.7. trinn på masternivå

1.–3. studieår:  

 • Praksisopplæring, minst 80 dager
 • Skolefag I, minst 60 studiepoeng
 • Pedagogikk og elevkunnskap, minst 30 studiepoeng
 • Skolefag II, minst 30 studiepoeng
 • Skolefag III, minst 30 studiepoeng
 • Norsk 30 studiepoeng og matematikk 30 studiepoeng er obligatorisk og må velges som skolefag I, II eller III
 • Skolefag IV, skolerelevant fag eller fordypning i ett av de øvrige fagene, 30 studiepoeng

4.-5. studieår:

 • Praksisopplæring, minst 20 dager
 • Skolefag som masterfag (90 studiepoeng i skolefag 1) eller begynneropplæring som masterfag (90 studiepoeng)
 • Pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng

 

Lenker: