Forslag til nye forskrifter overlevert

Rammeplanutvalget

Rammeplanutvalget for grunnskolelærarutdanninger på masternivå har i dag sendt forslag til forskrifter til dei nye grunnskolelærarutdanningane på masternivå til Kunnskapsdepartementet. 

Rammeplanutvalet har i dag sendt forslag til forskrifter til dei nye grunnskolelærarutdanningane på masternivå til Kunnskapsdepartementet. Utvalet foreslår at namnet på dei nye utdanningane blir Lektorutdanning for trinn 1-7 og Lektorutdanning for trinn 5-10. Utvalet foreslår vidare at dei to utdanningane får kvar si forskrift med merknader.

Utvalet har arbeidd etter mandat fastsett av Kunnskapsdepartementet. Målet har vore å lage femårige integrerte masterutdanningar som har høg kvalitet, blir opplevd som attraktive, relevante og innovative profesjonsutdanningar og svarer på behova i skolen. Oppdraget har vidare vore å oppgradere dei to eksisterande fireårige grunnskolelærarutdanningane til masternivå samt følgje opp prioriteringane om innretninga på masterfaget og masteroppgåva gitt i mandatet og i regjeringa sin strategi Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen.

Hovudpunkta i forslaga er oppsummerte i rammeplanutvalets oversendingsbrev til KD. 

Oversendingsbrev 

Vedlegg 1 og 2 Forslag til forskrift og merknader for lektorutdanning for trinn 1-7 

Vedlegg 3 og 4 Forslag til forskrift og merknader for lektorutdanning for trinn 5-10 

Vedlegg 5 Sammenstilling av læringsutbytteformuleringer 

Mandat for rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå