Forskriftene er sendt på høring

Logo Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har sendt forslagene til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger på høring.

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt ut forslagene til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger på høring. Høringsfrist er satt til 1. april 2016.

Kunnskapsdepartementet har justert rammeplanutvalgets forslag, og det er gjort både tekniske og substansielle endringer. Les KDs høringsnotater med vedlegg:

De viktigste endringene er som følger (fra KDs høringsbrev):

Profesjonsfag
Departementet har i høringsutkastet valgt å kalle utvalgets "pedagogikk" for "profesjonsfag". Betegnelsen profesjonsfag erstatter dagens forskrifts betegnelse "Pedagogikk og elevkunnskap", og er ikke ment å innebære substansielle endringer i forhold til dette faget. Profesjonsfag er tidligere benyttet i lektorutdanningene for trinn 8-13.

Grunnskolelærerutdanning eller lektorutdanning
Departementet har erstattet utvalgets forslag til navn på utdanningene: "Lektorutdanning for 1.-7. trinn" med "Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn", og tilsvarende for utdanningen for 5.-10. trinn.  Henvisningen til stillingstittelen lektor er også tatt ut i utkastets § 1.

Læringsutbyttebeskrivelse om vold og seksuelle overgrep
Departementet har lagt inn to læringsutbyttebeskrivelser om vold og seksuelle overgrep i forskriftenes § 2.

Kunnskap om religion, livssyn og etikk som del av profesjonsfaget – formulering (§ 3)Departementet har erstattet følgende formulering i § 3 tredje avsnitt:
"For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn er kunnskap om religion, livssyn og etikk tilsvarende 15 studiepoeng integrert i elevkunnskapsdelen av pedagogikkfaget"

med følgende formulering:
"For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn skal kunnskap om religion, livssyn og etikk utgjøre en modul tilsvarende 15 studiepoeng integrert i elevkunnskapsdelen av profesjonsfaget." 

Åpning for praksis i barnehage i grunnskolelærerutdanningen for 1. – 7. trinn (§ 3)
Departementet har i § 3 lagt inn følgende setning i omtalen av praksisopplæringen:
"105 dager skal gjennomføres i grunnskolen og 5 dager skal ha fokus på overgangen barnehage - skole, og kan derfor legges til barnehage."

Les rammeplanutvalgets opprinnelige forslag til forskrifter og merknader.

Høringsfrist er 1. april 2016. Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet ( postmottak@kd.dep.no).