Mandat for rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå

I. Målet

De femårige mastergradsutdanningene for grunnskolelærere skal svare på skolens behov for lærerkompetanse. Utdanningene skal være integrerte og helhetlige, holde høy kvalitet og oppleves som attraktive, relevante og innovative profesjonsutdanninger. Undervisnings- og læringstrykk skal økes. De nye utdanningsprogrammene skal bygge på eksisterende grunnskolelærerutdanninger i den grad det er formålstjenlig.

Grunnskolelærerutdanningene på masternivå (GLU Master) skal gi kandidatene et solid fundament for yrkesutøvelse som grunnskolelærere og legge grunnlaget både for deres kontinuerlige profesjonelle utvikling og for skoleutvikling.

II. Sentrale grunnlagsdokumenter:

 • Regjeringens strategidokument ”Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen”
 • St. meld. nr. 11 (2008-2009), Innst. S. nr. 185 Læreren – rollen og utdanningen og referat fra stortingets behandling av saken 02.04.2009
 • Lov om universiteter og høyskoler (LOV-2005-04-01-15)
 • Læreplanverket for Kunnskapsløftet – generell del, prinsipper for opplæringen og læreplaner for fag
 • Forskrift til opplæringslova (FOR-2006-06-23-724)– kap. 14 Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning
 • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 20.03.2009
 • Forskrift om krav til mastergrad (FOR-2005-12-01-1392)
 • Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn
 • Rapporter fra Følgegruppen for lærerutdanningsreformen
 • Rapporten ”Utdanning og forskning i spesialpedagogikk”, fra Ekspertgruppen i spesialpedagogikk
 • ”En god barndom varer livet ut - Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom” (2014–2017)Regjeringen/BLD.
 • Meld. St. 6 (2012-2013)En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og mestring, kap. 4.
 • Studiebarometeret
 • Rapport fra ekspertgruppe for kunst og kultur, Det muliges kunst
 • Djupedalutvalgets rapport (ikke ferdigstilt)
 • Ludvigsenutvalgets rapporter (ikke ferdigstilt)

III. Hovedelementene i arbeidet

Rammeplanutvalgets hovedoppgave er å legge fram forslag til rammeplan (forskrift) for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå (heretter omtalt som GLU master). Rammeplanen skal bidra til en enhetlig nasjonal oppbygging av utdanningene og til at kandidatene fra ulike læresteder har det samme overordna læringsutbyttet. Endringene i forhold til den eksisterende rammeplanen skal hovedsakelig være knyttet til oppgradering av utdanningene til masternivå, til regjeringens lærerutdanningspolitikk og til intensjonene i strategien ”Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen”.

Rammeplanutvalget skal innledningsvis avgi en vurdering til departementet om behovet for en fortsatt tredelt differensiering på trinn, slik vi har i dag (GLU for trinn 1-7, GLU for trinn 5-10 og Lektorutdanning for trinn 8-13.) I vurderingen skal utvalget komme med anbefaling i følgende spørsmål:

 • Hva bør være den overordnede trinninndelingen for lærerutdanningen?
 • Bør GLU 5-10 videreføres, eller falle bort?
 • Hvilke elementer kan eventuelt utgjøre forskjellen på GLU Master 5-10 og hhv. GLU Master 1-7 og lektorutdanning for trinn 8-13?

Utvalget står fritt til å vurdere andre relevante momenter.

Kunnskapsdepartementet vil, så snart som mulig etter å ha mottatt vurderingen, beslutte om både GLU Master 1-7 og GLU Master 5-10 skal utvikles.

IV. Føringer for arbeidet med rammeplanen

Den nye rammeplanen skal bygge på Forskrift om rammeplan for grunnskole-lærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn fastsatt i 2010. Utvalget skal se til Pilot i nord prosjektet, PROTEDs arbeid, samt øvrige institusjoner som har gjort seg erfaringer med grunnskolelærerutdanning på masternivå.

Rammeplanen må inneholde læringsutbyttebeskrivelser, jf. Nasjonalt kvalifikasjons-rammeverk for høyere utdanning. Læringsutbyttet beskrevet i rammeplanen skal kunne dokumenteres av utdanningsinstitusjonene.

i. Struktur

Ny rammeplan skal gi de overordnede rammene for helhetlige, integrerte femårige grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Rammeplanen skal være på tilsvarende detaljeringsnivå som dagens rammeplan for grunnskolelærerutdanningene, og skal inneholde bestemmelser om

 • overordnet mål
 • utdanningenes varighet, obligatoriske fag og fagenes og praksisopplæringens omfang
 • læringsutbyttebeskrivelser
 • strukturell ramme som sikrer progresjon, profesjonsretting og integrering (mellom undervisningsfag, pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen)
 • prinsipper for differensiering/overlapping mellom utdanningene
 • overgangen mellom ny og gammel rammeplan

ii. Det faglige innholdet

Rammeplanen skal foreskrive forventet læringsutbytte på utdanningsnivå, relatert til og tilpasset kompetanseområdene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Rammeplanen skal videre gi

 • føringer mht. fag og fagdidaktikk, tilpasset opplæring, implementering av Kunnskapsløftets grunnleggende ferdigheter, tidlig innsats, bruk av IKT i arbeid med fag, det flerkulturelle/flerspråklige aspektet, hvilke fag som skal differensieres mot årstrinn og hva som skal være felles for begge utdanningene. 
 • føringer mht til faglig utviklingsarbeid: Vurderingssystemet og prøvesystem (bruk av nasjonale prøver/læringsstøttende prøver og kartleggingsprøver), skoleutvikling og utvikling av profesjonsfellesskapet. 
 • føringer for masteroppgaven: Masteroppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert med solid forankring i fagdidaktikk og/eller i faget, og skal bidra til integrering av teoriundervisning og praksisopplæring i utdanningene. 
 • føringer for masterfag: Masterutdanningen skal innrettes mot skolefagene. Lærerutdanningsfagene norsk, norsk tegnspråk, samisk, matematikk og engelsk skal prioriteres som masterfag. 
 • regler for fritak for fag/fagmoduler som ikke er del av lærerutdanning 

Det skal stå i rammeplanen at departementet kan gi nasjonale eksamener.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen har i sine rapporter påpekt områder i implementeringen av GLU som ikke har fungert godt nok. Utvalget skal på bakgrunn av disse rapportene vurdere om det er områder der rammeplanen må bli tydeligere for å sikre at ønskede mål for utdanningene oppfylles.

Kandidatene fra GLU Master 1-7 skal bli eksperter på begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og dette må gå tydelig fram av rammeplanen.

Utvalget må legge regjeringens vedtak om religion, livssyn og etikk til grunn for utvalgets arbeid: Deler av faget pedagogikk og elevkunnskap som i dag er knyttet til religion, livssyn og etikk, skal utgjøre en modul i PEL-faget tilsvarende 15 studiepoeng.

Rammeplanen suppleres som før av nasjonale retningslinjer. Disse forvaltes av NRLU, og skal alltid relateres til gjeldende rammeplan. Utvalget skal derfor ikke revidere de nasjonale retningslinjene.

V. Kontakt- og arbeidsformer

Arbeidet med ny rammeplan for utdanningene skal være en åpen og inkluderende prosess som bidrar til å nå de målene som regjeringen har satt for utdanningen. Ny rammeplan må være fastsatt innen tidlig 2016, etter en formell høring i sektoren. Bl.a. på grunn av den knappe tiden som er til rådighet, vil det være viktig å sikre god forankring underveis hos alle berørte parter.

Utvalget skal invitere til aktiv involvering av lærerutdanningsmiljøer, herunder gruppene som arbeider med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene. Utvalget kan på eget initiativ ta kontakt med andre relevante aktører som kan bidra inn i arbeidet.

Kunnskapsdepartementet vil ha regelmessige møter med utvalgslederen og vil bistå utvalget om nødvendig.

a. Referansegruppe/referansenettverk

Det vil bli oppnevnt en sentral referansegruppe til støtte i rammeplanutvalgets arbeid. Rammeplanutvalget skal møte referansegruppen og forelegge utkast til rammeplan for den.

Rammeplanutvalget må

 • konsultere referansegruppen minst to ganger i virkeperioden.
 • holde kontakt med NOKUT i forbindelse med utviklingen av nasjonale deleksamener.
 • vurdere om andre spørsmål også bør drøftes som ledd i den nasjonale prosessen.

VI. Frister

15.04.2015 Utvalgets vurdering med anbefaling angående spørsmålene nevnt i punkt GLU master og lektorutdanning, samt navn på de nye utdanningene, sendes Kunnskapsdepartementet

01.11.2015 Forslag til forskrift om rammeplan for femårig grunnskolelærerutdanning sendes Kunnskapsdepartementet