Bidra til gode læringsutbyttebeskrivelser!

Illustrasjonsbilde - kvinne med bok og eple. (Kilde: Colourbox.)

Utvalget håper miljøene vil bidra med gode formuleringer til læringsutbyttebeskrivelser. (Bilde: Colourbox.)

Rammeplanutvalget har fått svært god respons fra ulike miljøer i debatten om faglig organisering og struktur. Den debatten stengte 8. april, og nå ber utvalget om innspill på gode læringsutbyttebeskrivelser. Utvalget har ikke konkludert i forhold til fag/fagområder.

Rammeplanutvalget skal nå i gang med å lage formuleringer ”… som beskriver forventet læringsutbytte på utdanningsnivå (treårig bachelorutdanning) som skal være relatert til og tilpasset kompetanseområdene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og til den førskolelærerkompetansen som grunnutdanningen skal gi” jf. mandat for rammeplanutvalg. Dette arbeidet vil gå parallelt med at utvalget ser mer på faglig organisering og struktur.

Den nye rammeplanen skal ha klare krav til læringsutbytte for fag/fagområder og praksisopplæring. Beskrivelsene har som mål å beskrive de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse det kan forventes at alle kandidater som fullfører utdanningen skal inneha. Hva har den nyutdannede førskolelæreren med seg inn i yrkeslivet? Dette må sees opp mot kompetansebehovene som ligger i barnehagen og svare på disse.

I denne debatten håper rammeplanutvalget at grupper som har deltatt lite så langt blir med i diskusjonen i tillegg til de mange som allerede har spilt inn sine synspunkter. Debatten er åpen fram til 19. mai kl 19.

Debattforumet på nettsiden til rammeplanarbeidet har så langt fått 50 innlegg fra enkeltpersoner, grupper, 14 utdanningsinstitusjoner og 7 kompetansesentra/fagnettverk. Dette viser et stort engasjement i miljøene for arbeidet med ny rammeplan, noe rammeplanutvalget ser som svært gledelig. Utvalget håper at engasjementet varer videre, for det ønsker innspill gjennom hele arbeidet med ny rammeplan.