Egenmelding ved fravær/Skade/Reisetilskudd

Her vil du finne informasjon og sentrale dokumenter som er felles for gjennomføringen av praksis på alle de ulike lærerutdanningene.

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høgskoler 

For studenter

Behov for tildeling av praksisplass etter særskilt vurdering (pdf)

Egenmeldingsskjema ved fravær i praksis (pdf)

Tilskudd til reise- og/eller boutgifter ved obligatorisk praksis - kriterier og søknadsskjema (pdf)

Skade i praksis

Alle meldepliktige personskader som skjer på praksisstedet i praksisperioden skal meldes av praksisstedet og studenten.

Praksisstedet skal i samarbeid med studenten fylle ut skjema NAV 13-10.01Melding om yrkesskade/yrkessykdom påført elev/student. Praksisstedet regnes som undervisningssted under punkt 2 i skjemaet. Skjemaet underskrives av praksisstedet.

Studenten må selv melde om skade i praksis på skjema NAV 13-00.21  Skadeforklaring ved arbeidsulykke. Dette skjema sendes sammen med skjema NAV13-10.01.