Formål

Etter fjorårets resultater i studiebarometeret, er bachelorstudentene på Blæstad blandt de som bruker minst egentid på studiearbeid i Høgskolen (studiebarometeret.no). Første semester av Bachelorprogrammene Landbruksteknikk og Agronomi på Blæstad starter med to fellesfag: Geologi og jordlære i blokk 1, og Rapport og Analyse i blokk 2.  Fra studentevalueringer kommer det frem at studentene i faget Geologi og jordlære ønsker mer fokus på jord i forhold til landbruk. I faget Rapport og analyse har det vært ønskelig med statistisk materiale tilpasset studentenes studieprogrammer. Generelt ønsker studentene hyppigere langsgående evaluering i fagene.

 

Studentforsking som didaktisk element, undervisningsmetode og læringsform er en ønsket pedagogisk tilnærming (Norgesuniversitetet, 2016). I høst startet vi et pilotprosjekt, med målsettingen om å dra nytte av innsamlet data fra feltarbeid og ekskursjoner i Geologi og jordlærefaget over i faget Rapport og Analyse. Konkret går dette ut på at vi har satt i gang potteforsøk med jordbruksplanter dyrket i ulike typer jordarter og jordsmonn som behandles med kalk/ikke kalk (faktorielt forsøksdesign). Når det gjelder studentaktiv forskning sier Kunnskapsdepartementet (2013); «Læring gjennom forskings- og utviklingsaktivitet styrkar studentane si innsikt i faget, motiverer til vidare fagleg utvikling etter enda utdanning og styrkar evna til kritisk tenking». OgsåUniversitets- og høgskolerådet understreker viktigheten av "undervisning der studenten inngår i ’undersøkende’ læreprosesser" (Digernes og Ransedokken 2010). Potteforsøket ble satt i gang av studenter veiledet av faglærer i blokk 1, og datainnsamling, databearbeiding og tolkning av resultater skal utføres av studentene i blokk 2. Det er også satt opp kamera, og det skal lages en videosnutt over planteutviklingen.

 

Til nå har forsøket i hovedsak vært lærerstyrt, og en del utstyr er lånt privat da laboratoriet på Blæstad mangler vesentlig utstyr. Vi ønsker å få rigget opp et ordentlig laboratorie og vekstrom, og å legge til rette for at studentene til neste år selv har ansvaret for flere små-skala forsøk. Videre ser vi nytten av å dra den røde tråden videre til fagene Husdyrhold og Plantekultur.

Formål

Vi ønsker å vektlegge erfaringskunnskap ved hjelp av studentaktive læringsformer. Målet er at økt tidsbruk på studiene skal bidra til høyere læringsutbytte og dyktigere studenter. Ved å etablere et tverrfaglig prosjekt ønsker vi å bidra til økt forståelse av sammenhengen mellom flere av blokkfagene.

 

Med tanke på at kurset i Økologisk husdyrhold er nettbasert, og at vi ønsker større variasjon i undervisning generelt, vil vi integrere bruken av interaktive hjelpemidler. 

Delmål

  • Utvikling av pilotprosjektet med mål om å øke studentengasjementet og læringsutbytte.
  • Integrering av planteforsøk og miniforskning i undervisningen (erfaringskunnskap) i en omvendt setting; studentene er aktive i etablering, gjennomføring og datainnhenting.
  • Kompetanseheving av ansatte ved bruk av bl.a. interaktive hjelpemidler

 

Fag som vil inngå i prosjektet, og deres respektive læringsutbytte:

  • Geologi og jordlære – jordegenskapers betydning for plantevekst
  • Rapport og analyse – studenter jobber med datainnsamling, analyse og rapportering fra eget forskningsarbeid
  • Økologisk husdyrhold (nettbasert) – faktorer som er avgjørende for fôrkvalitet i forhold til dyrehelse
  • Husdyrhold – faktorer som er avgjørende for fôrkvalitet i forhold til dyrehelse
  • Plantekultur – forståelse for grunnleggende mekanismer som påvirker næringsopptak og plantevekst under kontrollerte forhold

 

Kilder:

Digernes, T., Ransedokken, O. (2010): Utdanning + FoU = Sant. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og Høgskolerådet (UHR).

KD, Kunnskapsdepartementet (2013): Meld. St. 18 (2012-2013): Lange linjer –kunnskap gir muligheter. s. 65. www.regjeringen.no

Norgesuniversitetet (2016): Prosjekter innan aktiv læring – Forskning som læringsmetode. https://norgesuniversitetet.no/prosjektmidler/aktiv-laring