1 Statistisk design

Vi bruker enten raigras eller hvitkløver. Vi ønsker å teste ut hvordan spireevnen og avlingen blir ved dyrking i 10 ulike jordarter/jordsmonn. Vi ønsker også å se hvilken effekt kalking av disse jordartene/jordsmonnene gir på spireevne og avling. For å teste dette bruker vi et faktorielt forsøksdesign. 

Statistisk design potteforsøk 2017

Figur 1: Forsøksdesign med to faktorer. Jordart er den ene faktoren, og behandling (ikke kalket eller kalket) er den andre.

På ekskursjonene i Geologi og jordlære samler vi inn forskjellige jordarter og jordsmonn. Vi bør ha rundt 6 liter av hver jord (tabell 1) for å være sikker på å ha nok. Vi ønsker å se på jordtypenes egenskaper som vekstmedium, og virkningen kalking gir på spireevne og avling. Vi bruker et statistisk design som vist i figur 1.

Tabell 1: Oversikt over innsamlede jordprøver, lokalitet og i hvilken forbindelse prøvene ble samlet inn.

Nr. Jordart/jordsmonn Lokalitet I forbindelse med
1 Flyvesand, jordart Israndsdelta på Grimsmoen Ekskursjon, Geologi og jordlære
2 Morene fra esker, jordart Gammeldalen Ekskursjon, Geologi og jordlære
3 Forurenset sandjord, jordsmonn Taubanen i Folldal Ekskursjon, Geologi og jordlære
4 Brumundalsand, jordart Brumundal Ekskursjon, Geologi og jordlære
5 Siltjord, jordart Einundalen Ekskursjon, Geologi og jordlære
6 Svartjord (alunskifer) jordart Under brua ved E6 i Ottestad Ekskursjon Mjøsrunden, Geologi og jordlære
7 Svartjordsmonn På jordet ved E6-brua i Ottestad Ekskursjon Mjøsrunden, Geologi og jordlære
8 Leirjord, jordart Skogen ved Blæstad Feltøvelse, Geologi og jordlære
9 Uomdannet torv fra 2-3 m dyp, jordart Blæstadjordet Feltøvelse, Geologi og jordlære
10 Omdannet torv, topplag, jordsmonn Blæstadjordet Feltøvelse, Geologi og jordlære

Framgangsmåte:

1) Til sammen skal vi se på 10 ulike jordarter/jordsmonn. Dere fordeler arbeidsoppgaver dere imellom, for eksempel som vist i tabell 2. Hver jordart/jordsmonn fylles i 6 potter (se instruksjonsvideo her). Tre av pottene skal ikke få noen kalkbehandling, mens de tre siste skal få en behandling med kalk! Se figur 1. Hele potteforsøket skal da ha tilsammen 10 x 6 = 60 potter.

Tabell 2: Gruppeinndeling og ansvarsfordeling

Gruppe (maks 6 personer på hver gruppe) Potteansvar ( måle feltkapasitet og pH, klargjøring av potter med jord, såing, registrere spireevne, langsgående vanning, høsting og registeringer av avling)
1 Potte 1-6
2 Potte 7-12
3 Potte 13-18
4 Potte 19-24
5 Potte 25-30
6 Potte 31-36
7 Potte 37-42
8 Potte 43-48
9 Potte 49-54
10 Potte 55-60