Språkressursene

hihm oslobarnehagen logoer

Informasjon til ressurspersoner i bydelene

Hva inneholder kurset? Hva vil dette kreve av deg – og hva vil det gi deg?

COLOURBOX3936643 (1)

Informasjon til ressurspersoner i bydelene

Hva inneholder kurset? Hva vil dette kreve av deg – og hva vil det gi deg?

Det overordnede målet for kompetanseutviklingen er å heve barnas språkferdigheter i norsk. Gjennom kompetansehevingen vil barnehagenes pedagogiske ledere få oppdatert forskningsbasert kunnskap om språklæring og språkstimulering for å få styrket sine ferdigheter i å drive systematisk språkstimuleringsarbeid i barnehagen. Som ressursperson i bydelen vil du få styrket din veilednings- og utviklingskompetanse for på den måten å kunne følge opp utviklingsarbeidet som foregår i barnehagene i din bydel.

Høgskolen i Hedmark er faglig ansvarlig for opplæringen. Fagpersonene som skal bidra, arbeider til daglig med temaer som bl. a. utviklingsprosjekter, barnespråk og tospråklig utvikling, kartlegging av språkferdigheter, barnelitteratur og foreldresamarbeid.

Omfang og innhold

Hele kursperioden varer litt over ett år. Hver kursdag varer fra kl. 9.15 til kl. 15.45, og omfatter to ulike temaer. I løpet av denne perioden er det lagt opp til at du skal delta på hele den første kursdagen og den siste delen av den tredje kursdagen. I tillegg kan du velge ett tema fra kursdag 2 eller det første temaet på kursdag 3. 

Første kursdag

Utviklingsarbeid i barnehagen med vekt på språklæring.

Fordypning om utviklingsarbeidmed vekt på initiering, implementering og videreføring/institusjonalisering av utviklingsarbeid knyttet til arbeid med språk.

Siste kursdag

Etter lunsj:Fordypning i utviklingsarbeid og veiledningog om oppfølging av utviklingsarbeid over tid.

Blant de øvrige temaene som du kan velge, er ett av de to temaeneBildebøkerogSpråklæringssituasjoner i barnehagenfra kursdag 2, ellerForeldresamarbeidfra kursdag 3 (før lunsj). Se eventuelt informasjonsskriv til pedagogiske ledere for mer detaljerte opplysninger om kursdagene på Oslo-barnehagens nettsider.

Utvikling av praksis i barnehagene

Som ressursperson i bydelen vil du være en viktig støttespiller for utviklingsarbeidet som skal foregå i den enkelte barnehage i din bydel. Utviklingsarbeidet i barnehagen gjennomføres ved at det blir lagt ut fagtekster med oppgaver på digital lukket plattform (Fronter) etter kurssamlingene for pedagogiske ledere i barnehagene og for barnehagenes ledere. Oppgavene skal gjennomføres i den enkelte barnehage for å videreformidle kunnskaper til alle ansatte, og det vil inngå som en del av det daglige arbeidet i barnehagen. Ett eksempel på en slik oppgave kan være å utforske språkstimulering gjennom høytlesing av bildebøker, et annet kan være å studere hvilke språklæringssituasjoner som oppstår i barnas rollelek.

Det vil være viktig for utviklingsarbeidet at de ansatte møtes jevnlig i egen barnehage og reflekterer over hva som er gjort, hva som er erfart og hvordan dette kan utvikles videre. Et slikt møte bør gjennomføres minst hver tredje uke. Om møtet skal foregå på avdelingen eller i hele barnehagen, må avgjøres i den enkelte barnehage på bakgrunn av lokale forhold.

I dette arbeidet vil du som ressurspersonen i bydelen ha et særlig ansvar for å følge opp og støtte barnehagenes ledere i utviklingsarbeidet. Dette gjelder både oppstart, arbeid underveis i prosjektet og i videreføringen etter opplæringen. Rent konkret vil dette blant annet innebære å holde jevnlig kontakt med lederne i barnehagene i din bydel og få informasjon om hvordan utviklingsarbeidet legges opp og gjennomføres, for på den måten å være både en pådriver og en støttespiller for barnehagens ledere gjennom hele prosessen.  

Individuell veiledning

Siden det er en forutsetning at ressurspersonene i bydelene skal følge opp barnehagene som deltar i prosjektet, vil alle språkressurspersonene som deltar i kompetansehevingen, få veiledning og oppfølging per e-post med veileder fra Høgskolen i Hedmark. På denne måten vil du få mulighet til å ta opp og diskutere faglige problemstillinger. Avsatt tid er 1,5 time veiledning i løpet av kursperioden.

For veiledning og oppfølging: send e-post til Høgskolen i Hedmark: oslobhg@hihm.no  

Høgskolen i Hedmark har lang erfaring med kompetanseheving for barnehager. Fagpersonene som skal bidra, kommer fra to sentrale miljøer ved høgskolen avdeling for lærerutdanning: Det strategiske forskningsområdet Utdanning og diversitet, hvor fagpersonene arbeider med temaer som barnespråk, tospråklig utvikling, kartlegging av språkferdigheter og barnelitteratur; og Senter for praksisrettet utdanningsforskning, som driver mange forsknings- og utviklingsprosjekter både i barnehager og skoler. www.hihm.no

Du vil finne mer informasjon på Oslo-barnehagens nettsider:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barnehagebilder 550x107