Pedagogiske ledere

 

Barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene

Kompetanseheving i Oslo kommune

Informasjon til pedagogiske ledere

Hva inneholder kurset? Hva vil dette kreve av deg – og hva vil det gi deg?
Det overordnede målet for kompetanseutviklingen er å heve barnas språkferdigheter i norsk. I dette prosjektet vil du få oppdatert forskningsbasert kunnskap om språklæring og språkstimulering, og dermed få økte ferdigheter i å gjennomføre systematisk språkstimuleringsarbeid i hverdagen. Du vil også lære mer om hvordan du kan bidra til å drive utviklingsarbeid i barnehagen.
Høgskolen i Hedmark er faglig ansvarlig for opplæringen. Høgskolen har lang erfaring med kompetanseheving for barnehager. Fagpersonene som skal bidra, arbeider til daglig med temaer som bl. a. utviklingsprosjekter, barnespråk og tospråklig utvikling, kartlegging av språkferdigheter, barnelitteratur og foreldresamarbeid.

Omfang og innhold
Hele kursperioden varer litt over ett år. I løpet av denne perioden er det tre hele kursdager. Hver kursdag varer fra kl. 9.15 til kl. 15.45, og omfatter to ulike temaer. Gjennom dette opplegget vil du få kunnskaper, praktiske tips og ikke minst inspirasjon til arbeidet i barnehagen. I tillegg til det faglige påfyllet som du får gjennom kursdagene, vil du også få mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med dine kolleger både i egen barnehage og i andre barnehager i bydelen.

Kursdag 1
Den første kursdagen fokuserer på de to temaene Utviklingsarbeid i barnehagen og Språkutvikling. Temaet Utviklingsarbeid dreier seg om opplæring og kompetanseheving for områdene initiering, implementering og videreføring/institusjonalisering av utviklingsarbeid knyttet til arbeid med språk. Under temaet Språkutvikling vil vi ha særskilt fokus på barns utvikling av ordforråd og språklig bevissthet, der vi inkluderer eksempler på praktiske arbeidsmåter i barnehagen.

Kursdag 2
Den andre kursdagen omfatter de to temaene Bildebøker og Språklæringssituasjoner i barnehagen. Her retter vi et særlig fokus på bruk av bildebøker i et språkstimulerende perspektiv. Temaet Språklæringssituasjoner tar utgangspunkt i mulige situasjoner for språklæring i barnehagehverdagen. Det presenteres ulike måter å arbeide med barns språklæring på i forskjellige situasjoner og aktiviteter, og hvilke språkutviklende potensialer slike situasjoner kan ha.

Kursdag 3
Innholdet i denne kursdagen handler om oppfølging av barn som trenger ekstra språkstøtte, og foreldresamarbeid. Temaet Foreldresamarbeid fokuserer på kommunikasjon med foresatte og utvikling av arbeidsformer som kan bidra til at foreldre får motivasjon og kunnskap om hvordan de kan bidra til sine barns språkutvikling. Temaet Barn som trenger ekstra språkstøtte har fokus på hvordan barnehagens personale kan arbeide for å gi enkeltbarn mer intensiv språkstøtte.
Utvikling av praksis i egen barnehage og erfaringsdeling og refleksjon i grupper
Etter kurssamlingene vil du finne egne fagtekster (moduler) med oppgaver i et informasjonsrom på læringsplattformen Fronter. Oppgavene skal gjennomføres i din egen barnehage, sammen med dine kolleger, slik at kunnskapen kan formidles videre til dem. Disse oppgavene vil inngå som en del av det daglige arbeidet i barnehagen. Det vil være viktig for utviklingsarbeidet at du, sammen med barnehagens leder og de andre pedagogiske lederne og assistenter i barnehagen, møtes jevnlig i egen barnehage og reflekterer over hva dere har gjort, hva dere har erfart og hvordan dette kan utvikles videre. Et slikt møte bør dere gjennomføre minst hver tredje uke. I dette arbeidet har barnehagens leder en viktig rolle for utviklingsarbeidets framdrift. Om møtet skal foregå på avdelingen eller i hele barnehagen, må avgjøres i den enkelte barnehage på bakgrunn av lokale forhold.

Du vil også delta i ei gruppe sammen med pedagogiske ledere fra andre barnehager som deltar i kompetansehevingen. Dere skal diskutere erfaringer fra deres egen barnehage og utforme et veiledningsgrunnlag som sendes veileder ved Høgskolen i Hedmark per e-post. Dere vil få en tilbakemelding på oppgaven fra veileder per e-post. Det må beregnes ett møte på ca. to timer i etterkant av hver kursdag. Det må med andre ord beregnes tid til tre møter utenfor egen barnehage i løpet av kursperioden.

Du vil finne mer informasjon på Oslo-barnehagens nettsider:

Mer informasjon finnes også i Fronterrommet til Høgskolen i Hedmark: www.hihm.no/oslobhg