Foredragsholdere

hihm oslobarnehagen logoer

Høgskolen i Hedmark Campus Hamar har lang erfaring med kompetanseheving for barnehager. Fagpersonene som skal bidra kommer fra to sentrale miljøer ved Høgskolens avdeling for lærerutdanning: forskningsområdet Utdanning og diversitet og Senter for praksisrettet utdanningsforskning.

Fra det strategiske forskningsområdet "Utdanning og diversitet" medvirker blant annet Gunhild Tomter Alstad, Gunhild Tveit Randen og Anne Skaret. De arbeider til daglig med forskning på og undervisning i temaer som barnespråk, flerspråklighet i skole og barnehage, kartlegging av språkferdigheter, barnelitteratur, foreldresamarbeid og familielæring. Fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) bidrar Thomas Nordahl, Lars Myhr og Inger Vigmostad som har bred erfaring med forsknings- og utviklingsprosjekter i barnehager. De skal forelese om temaene utviklingsarbeid og veiledning.

 


Thomas Nordahl 500x561

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (se mer på  www.sepu.no). Han har lang og bred erfaring fra større og mindre forsknings- og utviklingsprosjekter i skole og barnehage, har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder.

Ved Høgskolen i Hedmark underviser han på ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, master i tilpasset opplæring og i grunnskolelærerutdanningen. Han er også professor II ved BI der han underviser i skoleledelse. 

 


Anne-Marit-Vesteraas-Danbolt_medium

Anne Marit Danbolt er prosjektleder for Kompetanseheving for Oslo-barnehagen. Anne Marit Vesteraas Danbolt er førstelektor i norsk og prosjektleder for Høgskolen i Hedmarks kompetanseheving for Oslo-barnehagen. Hennes forskningsinteresser er knyttet til lese- og skriveopplæring, og særlig minoritetsspråklige elevers skriftspråktilegnelse og -utvikling. Hun har samarbeidet med lærere i grunnskolen om aksjonsforskning for å utforske nye tilnærminger til arbeidet med lesing og skriving. Hun har utgitt flere artikler og lærebokkapitler, og sammen med Lise Iversen Kulbrandstad har hun utgitt boka Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen. Anne Marit V. Danbolt har også vært koordinator for det Norad-finansierte mastergradsprogrammet Master in Education, Literacy and Learning ved University of Zambia og University of Namibia.

.


gunhild_alstad-hihm_no_small

Gunhild Tomter Alstad er tilsatt som førsteamanuensis ved institutt for humanistiske fag. Alstad underviser og veileder studenter i språklige emner og språkdidaktikk på ulike nivå i lærerutdanningen og på eksterne kurs og oppdrag. Hennes forskningsinteresser favner andrespråks- og flerspråklighetsdidaktikk, lærerrefleksjoner, språklig bevissthet og barnespråk. Alstads doktoravhandling fra 2013 handler om barnehagelæreres arbeid med andrespråk i barnehagen og hvordan de forstår og bruker barnehagen som språklæringsarena. 

 

 


Lars-250x315_medium

Lars Arild Myhr er assisterende senterleder og høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Han er utdannet spesialpedagog/Cand.paed.Spec og har lang erfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste både som rådgiver og leder. Ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning er han prosjektleder for prosjektet Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte i videregående skole (KLL2) og tilknyttet prosjektene Bedre læringsmiljø i Hadeland, Kompetanseheving skole - Nordre Land og Etterutdanning klasseledelseLars Myhr:

 


Anne Skaret 2

Førsteamanuensis Anne Skaret er tilsatt i norskseksjonen ved Institutt for humanistiske fag.

 

 


Inger-Vigmostad_imagelarge

Inger Vigmostad er engasjert som høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Hun er utdannet allmennlærer med master i tilpasset opplæring og har lang erfaring fra PPT, grunnskole og videregående skole. Ved SePU er hun tilknyttet prosjektene Bedre læring i Øyer kommune, Bedre læringsmiljø i Hadeland, Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte i videregående skole og Gutter i skolen i Gjøvik kommune.

 

 


Hilde-Forfang-kuttet_small

Hilde Forfang er høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Hun har mastergrad i tilpasset opplæring (2013) og underviser i Pedagogikk og elevkunnskap ved Høgskolen i Hedmark. Hun er tilknyttet prosjektene Læringsledelse- Hedmark fylkeskommune, Ungdomstrinn i utvikling og Framtida er nå i Stange kommune.

Hilde  har lang erfaring fra ulike nivåer i grunnskolen; lærer, inspektør, rektor og rådgiver på skoleeiernivå.


922964_320524204743473_741420274_n2 (2)

Torild Marie Olsen