Barnehageledere

hihm oslobarnehagen logoer

Informasjon til barnehagenes ledere

Hva inneholder kurset? Hva vil dette kreve av deg – og hva vil det gi deg?

 

COLOURBOX6184688

Det overordnede målet for kompetanseutviklingen er å heve barnas språkferdigheter i norsk. Gjennom kompetansehevingen vil barnehagenes pedagogiske ledere få oppdatert forskningsbasert kunnskap om språklæring og språkstimulering for å få styrket sine ferdigheter i å drive systematisk språkstimuleringsarbeid i barnehagen. Som barnehagens leder vil du få styrket din veilednings- og utviklingskompetanse for på den måten å kunne drive kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagen din.

Høgskolen i Hedmark er faglig ansvarlig for opplæringen. Fagpersonene som skal bidra, arbeider til daglig med temaer som bl. a. utviklingsprosjekter, barnespråk og tospråklig utvikling, kartlegging av språkferdigheter, barnelitteratur og foreldresamarbeid.

Omfang og innhold                               

Hele kursperioden varer litt over ett år. I løpet av denne perioden kan du delta på to kursdager med til sammen fire relevante temaer.  Hver kursdag varer fra kl. 9.15 til kl. 15.45, og omfatter to ulike temaer. I tillegg til det faglige påfyllet som du får gjennom kursdagene, vil du også få mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med dine kolleger i andre barnehager og få veiledning per e-post fra veileder ved Høgskolen i Hedmark.

Første kursdag

Den første kursdagen fokuserer på de to temaeneUtviklingsarbeid i barnehagen med vekt på språklæringogFordypning om utviklingsarbeid,som dreier seg om opplæring og kompetanseheving for områdene initiering, implementering og videreføring/institusjonalisering av utviklingsarbeid knyttet til arbeid med språk.

COLOURBOX2687509

Siste kursdag

TemaetForeldresamarbeidfokuserer på kommunikasjon med foresatte og utvikling av arbeidsformer som kan bidra til at foreldre får motivasjon og kunnskap om hvordan de kan bidra til sine barns språkutvikling. Det andre temaet dreier seg omFordypning i utviklingsarbeid og veiledningog om oppfølging av utviklingsarbeidet over tid.

Utvikling av praksis i egen barnehage

Etter kurssamlingene vil det legges ut egne fagtekster for barnehagenes ressurspersoner (pedledere) med oppgaver i et informasjonsrom på læringsplattformen Fronter. Oppgavene skal gjennomføres i egen barnehage og vil inngå som en del av det daglige arbeidet i barnehagen.

Det er av avgjørende betydning for utviklingsarbeidet at de ansatte i barnehagen får anledning til å møtes jevnlig og reflektere over hva de har gjort, hva de har erfart og hvordan dette kan utvikles videre. Et slikt møte bør gjennomføres minst hver tredje uke. Om møtet skal foregå på avdelingen eller i hele barnehagen, må avgjøres i den enkelte barnehage på bakgrunn av lokale forhold. I tillegg er det lagt opp til at de pedagogiske lederne som deltar i kompetansehevingen, møter andre pedagogiske ledere fra andre barnehager i bydelen og får anledning til å diskutere erfaringer sammen med dem. Det er lagt opp til tre slike møter utenfor egen barnehage for de pedagogiske lederne i løpet av kursperioden. I dette arbeidet vil du som leder være en viktig støtteperson for ressurspersonene i barnehagen både når det gjelder oppstart, underveis i prosjektet og i videreføringen etter opplæringen. Det er lagt opp til at barnehagens ledere skal få støtte i utviklingsarbeidet fra språkressurspersonene i bydelen.

Erfaringsdeling og refleksjon i grupper – veiledning

En egen fagtekst vil legges på Fronter for gruppa av barnehagens ledere. Dere vil bli koblet sammen i grupper med andre barnehageledere for å diskutere faglige problemstillinger og utfordringer via e-post med veileder fra Høgskolen i Hedmark.

Høgskolen i Hedmark har lang erfaring med kompetanseheving for barnehager. Fagpersonene som skal bidra, kommer fra to sentrale miljøer ved høgskolen avdeling for lærerutdanning: Det strategiske forskningsområdetUtdanning og diversitet, hvor fagpersonene arbeider med temaer som barnespråk, tospråklig utvikling, kartlegging av språkferdigheter og barnelitteratur; ogSenter for praksisrettet utdanningsforskning, som driver mange forsknings- og utviklingsprosjekter både i barnehager og skoler.

 

Du vil finne mer informasjon på Oslo-barnehagens nettsider: