Ansatte i barnehagen

hihm oslobarnehagen logoer

Informasjon til barnehagens ansatte

Hva inngår i kurset?

utdanning

Det overordnede målet for kompetanseutviklingen er å heve barnas språkferdigheter i norsk. I dette prosjektet vil deltakerne få oppdatert forskningsbasert kunnskap om språklæring og språkstimulering, og dermed få økte ferdigheter i å gjennomføre systematisk språkstimuleringsarbeid i hverdagen. Barnehagens ledere og ressurspersoner i bydelene vil få styrket sin utviklings- og veiledningskompetanse for å følge opp utviklingsarbeidet i barnehagene. Gjennom dette utviklingsarbeidet skal kunnskap fra kursdagene formidles videre, for eksempel gjennom samtaler og møter om faglige problemstillinger i den enkelte barnehage. Deltakerne som følger kurset, skal også utveksle erfaringer med ansatte i andre barnehager i bydelen.

Høgskolen i Hedmark har lang erfaring med kompetanseheving for barnehager, og er faglig ansvarlig for opplæringen. Fagpersonene som skal bidra, arbeider til daglig med temaer som bl. a. utviklingsprosjekter, barnespråk og tospråklig utvikling, kartlegging av språkferdigheter, barnelitteratur og foreldresamarbeid.

Omfang og innhold:

Hele kursperioden varer litt over ett år. I løpet av denne perioden er det tre hele kursdager med til sammen seks ulike temaer: språkutvikling og språklæring, utviklingsarbeid i barnehagen, bildebøker og språkstimulering, språklæringssituasjoner i barnehagen, samarbeid med foresatte om språklæring, og oppfølging av barn som trenger ekstra språkstøtte.

Gjennom kompetansehevingen kan man i barnehagen arbeide med følgende temaområder:

-          Hvordan man kan initiere, iverksette og videreføre utviklingsarbeid knyttet til språk

-          Hvordan barn lærer språk og hva det betyr for barnehagens arbeid med språkstimulering – spesielt med utvikling av ordforråd

-          Hvordan bildebøker kan være en del av barnehagens språkstimulerende arbeid

-          Ulike måter å arbeide med barns språkutvikling på i ulike situasjoner og aktiviteter, og hvilke språkutviklende potensialer ulike situasjoner kan ha

-          Kommunikasjon med foresatte i barnehagen og utvikling av arbeidsformer som kan bidra til at foresatte blir aktive støttespillere i arbeidet med språkutvikling

Hvem gjør hva?

Selve kurset er rettet mot tre målgrupper. Den ene målgruppa er pedagogiske ledere. De skal delta på alle tre kursdagene og gjennomgå alle de seks temaene som er nevnt over. De to andre målgruppene er barnehagenes ledere og ressurspersoner i bydelene. Deltakerne fra disse gruppene skal delta på to av kursdagene, hvor det legges vekt på det å drive kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagen.  Barnehagens ledere har et særlig ansvar for å legge til rette for utviklingsarbeidet i den enkelte barnehage, i tillegg til å ha kontakt med bydelens språkressurspersoner. Bydelens ressurspersoner har et særskilt ansvar for å følge opp og støtte barnehagens ledere i utviklingsarbeidet.

Utvikling av praksis i egen barnehage og erfaringsdeling og refleksjon i grupper

Alle barnehagens ansatte vil berøres av dette kompetansehevingstiltaket. Hver barnehage skal utvikle sin praksis med henblikk på å fremme barns språkutvikling. I prosjektperioden vil kursdeltakerne få oppgaver som skal gjennomføres i barnehagen, som en del av det daglige arbeidet. Ett eksempel på en slik oppgave kan være å utforske språkstimulering gjennom høytlesing av bildebøker, ett annet kan være å studere hvilke språklæringssituasjoner som oppstår i barnas rollelek. Det vil være viktig for utviklingsarbeidet at barnehagens ansatte møtes jevnlig i egen barnehage og reflekterer over hva dere har gjort, hva dere har erfart og hvordan dette kan utvikles videre. Et slikt møte bør dere gjennomføre minst hver tredje uke.  Om møtene skal foregå på avdelingen eller i hele barnehagen, må avgjøres i den enkelte barnehage på bakgrunn av lokale forhold. I denne utviklingsprosessen er altså lederen en viktig støtteperson, mens det er de pedagogiske lederne og assistenter som gjennomfører arbeidet.

De pedagogiske lederne som deltar på kurset, vil delta på møter med ansatte fra andre barnehager, der de skal diskutere erfaringer fra egen barnehage og skrive en oppgave som de får tilbakemelding på fra veileder ved Høgskolen i Hedmark. Det er lagt opp til tre møter utenfor egen barnehage i løpet av kursperioden. Barnehagens ledere vil knyttes sammen i grupper via e-post med andre styrere og få veiledning fra fagperson ved Høgskolen i Hedmark. Ressurspersonene i bydelene vil få individuell veiledning via e-post. 

Du vil finne mer informasjon på Oslo-barnehagens nettsider:

Se også  www.hihm.no