Making user participation work – from policy to practice

Rullestolbruker (colourbox)

Foto: Colourbox

Hvordan uttrykkes og praktiseres brukermedvirkning for ulike målgrupper av velferdstjenestene?

Høgskolen i Innlandet er tildelt åtte millioner kroner fra Program for helse- og omsorgstjenester i Norges Forskningsråd til prosjektet «Making user participation work – from policy to practice».

Prosjektet startet opp i januar 2014 og varer ut 2019.

Brukergrupper

Prosjektet ønsker å se på hvordan målet om brukermedvirkning i velferdssektoren uttrykkes i politikkutforming og hvordan det søkes ivaretatt gjennom organisering og iverksetting av kommunale tjenester for tre ulike brukergrupper:

  • Eldre
  • Funksjonshemmede
  • Personer med psykiske lidelser

I tillegg vil en gjennom prosjektet undersøke hvordan de ulike brukergruppene opplever at brukermedvirkningen er ivaretatt.

En hypotese som ligger til grunn er at ulike velferdspolitiske diskurser ligger til grunn for politikken for de tre målgruppene og at dette får konsekvenser for utformingen og organiseringen av tiltak og tjenester.