Læringsmiljø og pedagogisk analyse

 

Læringsmiljø og pedagogisk analyse - L&P
Professor Thomas Nordahl (Bilde: Ricardofoto)

Professor Thomas Nordahl er leder for SePU som driver forskningsbasert forbedringsarbeid i barnehage, grunnskole og videregående utdanning. (Bilde: Ricardofoto)

En forbedringsstrategi for skoler og barnehager som ønsker:

 • Økt læring og utvikling for barn og unge og et inkluderende læringsmiljø
 • Profesjonelle læringsfelleskap og kollektiv kompetanseutvikling
 • Kartleggingsundersøkelser og aktiv bruk av resultater
 • Pedagogisk analyse og forbedret pedagogisk praksis

Over 300 skoler over hele Norge har siden 2002 arbeidet systematisk med læringsmiljøet gjennom LP. I Danmark har ca. 560 skoler og 250 barnehager arbeidet etter LP siden 2007. Dette omfatter mer enn 245 000 barn og unge. Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet reviderer nå LP og tilbyr den til barnehager og skoler i Norge. 

Faktaark om L&P i barnehagen  Faktaark om L&P i grunnskolen  Faktaark om L&P i VGO 
 • Barnehage

  Gjennom L&P arbeider styrer, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter i fellesskap om å forbedre læringsmiljøet.
 • Grunnskole

  L&P er for skoler som ønsker systemtenkning, profesjonelle læringsfelleskap og kollektiv kompetanseutvikling.
 • Videregående opplæring

  Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for læring hos alle elever.
 • PP-tjenesten

  Veiledere fra PPT vil ha en viktig funksjon som refleksjonspartner i kollegagruppene i L&P .
 • Eier

  For å lykkes med L&P, må alle ledd fra politisk nivå til den enkelte ansatte involveres.

Nyheter

Flere nyheter