Gjennom innovasjon og tverrfaglig samarbeid skal studentene rustes til å møte fremtidens arbeidsliv.

Det er nybrottsarbeid når pedagogikk og teknologimiljøet ved HINN for første gang samarbeider om å designe et nytt teknologistøttet læringsdesign. Høgskolen vil som første i landet utvikle simulering i VR/AR som del av et helhetlig undervisningsopplegg for opplæring på ulike studieprogrammer. Samarbeidet mellom avdelingene er nytenkende og kreativt, og fører høgskolens forskjellige fagmiljøer med sine ulike tradisjoner sammen. De skal finne en felles forståelse og bygge kapasiteter på flere arenaer.

Om prosjektet

Ambisjonen er en rikere og mer arbeidslivsrettet utdanning, som kan minske avstanden mellom studier og det praktiske liv. Prosjektet er i tråd med høgskolens profil og utviklingsarbeid som har fokus på utdanningskvalitet, fremtidsrettede studier, nytenkning og digitalisering.

Omvendt klasserom

Hovedmålet med prosjektet er å prøve ut og evaluere varianter av omvendt klasserom. Det vil si at studentene kan introduseres for nytt fagstoff utenfor klasserommet, og delta aktivt i egen læring. Praksissimulatoren skal gi studentene en opplevelse av å være i situasjoner som ligner reelle utfordringer de kan møte i arbeidslivet. Gjennom nytenkende og aktive innganger til læring, kan man bygge studentenes kapasitet for arbeidslivet, og øke kvaliteten på utdanningen. Dagens studenter skal potensielt ut i arbeid som ikke finnes enda, og HINN mener det er viktig å styrke morgendagens læreres generiske ferdigheter og endringskapasitet.

Praksis i en virtuell virkelighet

Lærerstudenter har i undersøkelser gitt uttrykk for at de opplever kommunikasjonen med elever og foreldre som vanskelig, og nyutdannede lærere synes overgangen til yrkeslivet er stor. Realistisk trening på dette mangler i praksisopplæringen i dag, hvor studentene kun er observatører til utviklingssamtalen. Veiledningssamtalene med nye lærere er tenkt brukt til å kartlegge hvilke behov som bør dekkes i innholdet i simulatoren. I tillegg vil PEL undervisningen gi input til simulatoren, og drama gi studentene trening i å spille virkelighetsnære situasjoner som kan brukes i en virtuell verden. 

Spillskolen skal utvikle en virtuell læringsarena, som gir studentene praktisk trening i å gjennomføre utviklingssamtalen. Ved hjelp av virtuell virkelighet vil de få en øvingsarena med reelle situasjoner hvor de blir aktive i planleggingen og gjennomføringen av samtalen, og evalueringen i etterkant.

Merkevarebygging

Spillstudentene har også behov for trening i kommunikasjon, men i en annen form. De trenger å øve på hvordan de kan presentere ideene sine kortfattet og interessante, som en merkevare for potensielle arbeidsgivere. Gjennom virtuell virkelighet kan studentene prøve seg og feile i arbeidslivsnære situasjoner, men i trygge rammer.

Oppdateringer og siste nytt

Tirsdag 8. desember var vi Motion Capture studio for å spille inn lyd og bevegelser til VR-simulering av utviklingssamtalen. Se bildene.