God start i Norge

God start i Norge (REFUGE-Youth) er en oppfølgingsstudie hvor vi ønsker å studere helse og trivsel hos syriske ungdommer som nylig er bosatt i Norge.

Ung kvinne ved tavle (Colourbox)

Halvparten av alle syrere i Norge er barn eller ungdom (foto: Colourbox)

Det er over 60 millioner på flukt i verden, og halvparten av disse er barn. Hvert år får rundt 200 000 av disse opphold i andre land, som for eksempel Norge. Hvordan har de det når de kommer hit?

Vi mangler kunnskap om hvordan ungdommen har det når de kommer til Norge og hvordan helse og trivsel utvikler seg over tid. Spesielt mangler vi informasjon fra ungdommen selv, de deltar sjelden i større kartlegginger som Ungdata eller skoletrivsel undersøkelser. Kunnskapen om hvordan de har det, vil hjelpe oss å finne ut hva som er viktig for å få en god start i Norge og legge til rette for en god utvikling videre. Dette er viktig for alle oss som jobber med unge flyktninger, som helsepersonell og lærere.

De siste årene er det flyktninger fra Syria som er den største gruppen nyankomne. God start i Norge-studien har derfor hovedfokus på syrisk ungdom mellom 12 og 18 år som er bosatt i en norsk kommune. Hva mener de om sin egen helse? Hvordan har de det på skolen? Hva tenker de om fremtiden?

Vi ønsker oss også kunnskap om hvordan helse og trivsel utvikler seg over tid, og hva ungdommen selv mener er viktig for å ha det godt. Dette vil hjelpe oss å forstå mer om ulike måter å mestre en ny hverdag i Norge, og hvordan dette påvirker utviklingen i helse og trivsel over tid.

Studien er en del av et doktorgradsarbeid ved Ph.d.-program i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet. Den gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Folkehelseinstituttet og forskningssentre i Sverige. NKVTS skal også gjennomføre en nasjonal kartlegging av flyktningehelse hos voksne i Norge.