Utdanning for bærekraftig levesett - gode eksempler

FNs bærekraftsmål (2015-2030) uttrykker tydelig at kvalitetsutdanning er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling på en inkluderende måte for alle. Fred og velstand er avhengig av at mennesker over hele verden får ny kunnskap og utvikler ferdigheter som hjelper de til å endre sine forbruksmønstre, samt bli mer skapende, medfølende og aktive borgere.

Rund om i hele verden blir det tatt mange initiativ for å oppnå mer ansvarlige måter å leve på i forhold til våre egne and andres liv og miljøet. Utfordringen vi står ovenfor i dag er å vite hvilke føringer og handlinger som på best mulig måte legger til rette for utdanning for et bærekraftig levesett, hva man kan lære av eksisterende initiativ i ulike land, og hvordan gjenskape disse i andre settinger.

Følgende hefter er del av en serie som fokusere på opplæring for et bærekraftig levesett i formelle- og uformelle utdanningssystemer. Heftene kan brukes i barneskole, ungdomsskole og videregåendeskole.

Lære å handle front

Lære å handle - Utdanning til et bærekraftig levesett.

Heftet inneholder eksempler av vellykkede praksis i forbindelse med opplæring om bærekraftig livsstil i Norge og i andre land.

Tre metoder er beskrevet:

Verdi-basert læring med bruk av indikatorer: samsvar mellom det vi ønsker og det vi gjør

Aktiv læring ved bruk av bilder og gjenstander: oppdagelse av historiene bak bilder og ting

Læring om sosial innovasjon i nærmiljøet: undersøkelser av grasrot initiativer for bærekraftig livsstil

Last ned en kopi her

Lære å forstå front

Lære å forstå - Utdanning for bærekraftige levesett

Heftet inneholder eksempler av kompetanser som verdsettes og vektlegges i forhold til utdanning for bærekraftig levesett. Disse inneholder ikke bare akademisk kompetanse, men også sosiale, kulturelle og emosjonelle ferdigheter. En viktig dimensjon innen utdanning for bærekraftig levesett er ansvarlighet, og har som mål å bidra til enkeltes evne til å styre eget liv og samtidig ta del av forvaltningen av det globale samfunnets kollektive liv.

Last ned en kopi her