Storfebeite og skogbruk

Storfebeite og skogbruk

Storfeskade på skog. Foto: Ole Bakmann

Å utnytte utmarksressursene er god norsk tradisjon, men hvordan skal vi tilpasse forskjellig utnyttelse til hverandre. Målsetningen er å få høyest mulig total avkastning, men når storfe eter eller tråkker på plantene blir det vanskelig å være skogbruker.

Om man i tillegg ser at storfe kan beite på planter og vekster i skogen og slik å gjøre ungskogpleie mindre nødvendig begynner det å bli komplisert å finne det perfekte balansepunktet – men det er det dette prosjektet skal gjøre! I prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hedmark, Høgskolen i Hedmark avdeling for Økologi og landbruk Campus Blæstad og Campus Evenstad og i tillegg Romedal og Stange Allmenninger, samt Nord-Odal kommuneskoger.

Det er 25 kyr med GPS klaver som beiter i skogen i Romedal Almenning. Dyrene blir overvåket i forbindelse med et annet prosjekt som ser på adferd, tilvekst og arealbruk. Skogdelen av  prosjekt har i fokus å finne terskelverdier på flokkstørrelse, rase, bonitet, slipptid etc og skadeomfanget på å planter av økonomisk betydning for skogbruket. Av skogfaglige registreringer er bestandsstørrelse, bonitet, plantetidspunkt, alder, tetthet viktige momenter.

Prosjektet er gjennom sin første sesong og det foreligger en del data som vil bli anlysert og del-publisert etter 2. sesong – dvs i slutten av 2016 eller begynnelsen av 2017.

Vi ønsker i 2016 sesongen å utvide forsøksområdet for å dekke områder hvor beitetrykket er høyere enn det som er registrert i 2015.

Publikasjoner/presentasjoner: