Sidevassdrag til Glomma mellom Kongsvinger og Høyegga

Sidevassdrag til Glomma mellom Kongsvinger og Høyegga

Mange sidevassdrag til Glomma bidrar med rekruttering til hovedelva

Sidevassdragene til Glomma har ved flere studier vist seg å ha en viktig funksjon som gyte- og oppvekstområder for ørret til hovedvassdraget. Målet med dette prosjektet er å samle den kunnskap som finnes om sidevassdragene på den omtalte elvestrekningen.

Kraftutbyggingene i Glommavassdraget har ført til en reduksjon av bestandene av harr og ørret. Spesielt strekningen mellom Kongsvinger og Høyegga ble ansett som skadelidende for fiskebestandene i vassdraget. Etablering av kraftverksdammer og redusert vannføring mellom Høyegga og Rena hindrer vandringer av fisk. Dette førte til et pålegg fra Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) om kompensasjonsutsettinger av ørret i Glomma og Renaelva. 

Evaluering av utsettingene har vist at utsetting av ørret i elvene ikke har gitt ønsket resultat. Dette har medført at pålegget har blitt trukket tilbake i elvene med virkning fra 2016.   

Sidevassdrag 078

Prosjektet vil bestå i litteratursøk for å samle det som finnes av kunnskap om sidevassdragene. Dette vil trolig ende opp i ønske om mer kunnskap om i hvor stor grad de enkelte sidevassdrag bidrar med rekruttering av harr og ørret til Glomma. Målsettingen er å sette inn tiltak i enkelte sidevassdrag som igjen vil kunne gjøre Glomma til ei bedre elv for harr og ørret.

Les rapporten fra prosjektet her:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2405060