Predatorkontroll i fjellet

Predatorkontroll i fjellet

Predatorkontroll i Sølendalen og Spekedalen. Foto: Sondre Myrvold Prestkvern

Har predatorkontroll av rev og mår effekt på reproduksjon og tetthet av bakkerugende fugl og hare?

Mange av bakkerugende fuglearter i fjellet har vært i nedgang de seneste par årene, blåstrupe, gjøk, li- og fjellrype står nå på rødlista som «nær truet». I tillegg er haren kommet inn på denne lista. Egg og unger er spesielt utsatt for predasjon fra smårovvilt som rev og mår, og i dette prosjektet ønsker vi å undersøke effekten av uttak disse.

 

Det organiseres en rutine hvor mår og kråke reduseres i antall gjennom hele jaktsesongen, eller så lenge det er praktisk mulig. For reven vil uttaksintensiteten øke fra tispene begynner å søke hi for valping og til rypekyllingene er flyvedyktige.

Aktivitetene vil fordele seg på fellefangst, åtejakt, uttak fra hi, jakt med hund og lokkjakt, evt fôring av predatorer i eggleggings- og tidlig kyllingperiode.

I tillegg etableres det rutiner slik at vom fra storviltjakt gjøres utilgjengelige for predatorer.

Overvåking

For å undersøke effekten av disse tiltakene takseres rype om våren og i august. Vi vil også legge ut kunstreir samt overvåke reir av bakkerugende fugl for å undersøke reirpredasjon. Predatorene og hare takseres gjennom sportelling om vinteren

Dette prosjektet involverer flere Bachelor studenter, i 2015 leverte Aleksander Wogstad sin bachelor oppgave «Predasjonskontroll, et forvaltningsverktøy», våren 2016 leverer Sondre Prestkvern sin bacheloroppgave på rovviltuttak i Sølendalen, i tillegg jobber Kim Andre Dalen og Simen Skavern med sine oppgaver som blir ferdig våren 2017.