Haren, generalistpredatorer og klima

Hareklima

Kvit hare på bar bakke er utsatt for å bli tatt av rev og mår. Foto: http://viltkamera.nina.no/

Harebestanden har blitt kraftig redusert de seineste årene, kan kombinasjonen av høye tettheter av rev og mår sammen med snøfattige vintre være årsaken?

De pågående klimaendringene vil kunne ha stor innvirkning på skogsøkosystemet gjennom å endre artssammensetning, utbredelse, adferd og dynamikk i økosystemet. For det første vil arter som er begrenset av en kort vekstsesong kunne øke sitt utbredelsesområde. Samtidig vil arter som er tilpasset en lang vinter kunne minke i utbredelse.

Parallelt med klimaendringene har vi i de senere åra sett en økning av generalistpredatorer og da rev spesielt. Disse to faktorene kan være en forklaring på den nedgangen vi har sett i harebestanden de siste 20 åra. Arter som haren som har tilpasset seg ved å skifte mellom sommer og vinterdrakt, vil være spesielt utsatt for predasjon dersom det er en forskjell mellom draktfarge og bakgrunnsfarge.

I dette prosjektet vil vi se nærmere på denne sammenhengen ved å:

1)      Undersøke 12 års snøsporingsdata fra gaupetakseringslinjer i Hedmark, gjennomført i regi av Hedmark Jeger og Fiskeforening. Her har man også registrert andre spor slik som rev, mår og hare. Totalt har 622 ulike linjer vært plassert ut fra sør til nord i fylket hvorav mellom 281 og 484 linjer har blitt gått hvert år. I tillegg har vi data på vinterlengde fra www.senorge.no.

2)     Norsk institutt for naturforskning (NINA) har de siste årene studert gaupe ved hjelp av viltkamera i en rekke områder i Norge ( http://viltkamera.nina.no/). Studiet har også generert mer enn 3000 bilder av hare gjennom hele året, og vi vil her benytte oss av denne databasen til å undersøke den faktiske forskjellen i pelsfarge og bakgrunnsfarge. 

Forskningshjelp til nytt prosjekt ønskes: Vi ønsker å kartlegge draktskiftet til harer over hele landet i nåtid og fortid i forhold til vinterlengde. Send oss bilder av harer tatt på eller i nærheten av skuddstedet til alle årstider, bilder av levende harer gjennom hele året er også interessante. Ta gjerne bilder av gamle bilder i fotoalbum med mobilen og send inn. Viltkamera går også bra Helst bilde fra siden, men alle vinkler går.
 Informasjonen vi trenger sammen med bildet er:  1) Kontaktinformasjon (Navn, epost, tlf) 2) Sted (helst koordinater, evt stedsnavn og kommune) 3) Tidspunkt (helst dato, men også usikre tidspunkt går bra)
 Mer informasjon på prosjektets Facebookside: www.facebook.com/hareklima. Bilder kan sendes på hareklima@gmail.com

Publikasjoner

Les mer om hvordan vinterlengde og predasjon påvirker haretetthet

Les mer om harens bestandssituasjon her:

Les mer om vårt andre prosjekt på effekten av uttak av generalistpredatorer