Forbedret skog og elgforvaltning ved bruk av DNA teknologi

Forbedret skog og elgforvaltning ved bruk av DNA teknologi

Elgjegere har samlet inn vevsprøver fra skutt elg. Foto: Simen Pedersen

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om vi kan bruke DNA metoder for å definere
ulike genetiske populasjoner av elg.  

Skog og elg er to viktige verdikjeder i innlandet. Skogen har et økonomisk potensial på 180 mrd årlig, og er viktig i forbindelse med karbonbinding. Høye tettheter av elg gir både en økonomisk gevinst i form av jakt, men er i tillegg en økonomisk belastning, da elgen beiter på furuforyngelser og fører til et tap for skogeierne.

En ytterligere kompliserende faktor er at deler av elgbestanden trekker mellom vinter og sommerområder, og den elgen som gir skogskader på vinteren ikke er den samme som er der når jakta begynner. Dermed får man en skeiv fordeling av fordeler og ulemper med en høy elgbestand mellom grunneiere.

Slik det er i dag forvaltes elgen på bakgrunn av administrative grenser, og i mindre grad med utgangspunkt i biologisk relevante grenser mellom bestander. Ofte fordi man ikke vet hvor grensen mellom bestander går. Dersom man forvalter elgen på bakgrunn av biologisk relevante grenser inkludert trekkrutene vil man få en mer optimal forvaltning, siden man har grep om hele bestanden og ikke kun deler av den. 

Tidligere har man brukt VHF eller GPS merking for å bestemme områdebruk, men denne teknologien er ikke tilgjengelig for forvaltningen på grunn av økonomiske og etiske utfordringer med forvaltningsmerking. I dette prosjektet vil vi utvikle et verktøy basert på moderne DNA analyser til å undersøke:

1)    Har elg i ulike områder i Hedmark genetiske forskjeller?

2)    Hvordan definerer vi en genetisk populasjon av elg?

3)    Klarer vi å identifisere hvilken populasjon en bestemt elg kommer fra?

4)    Hvor store er biologisk relevante forvaltningsområder?

5)    Er metoden økonomisk tilgjengelig for den lokale elgforvaltningen?

DSC_0187

Vevsprøve tatt fra elgøre. Foto: Thomas Vogler. 

Publikasjoner/presentasjoner:

Pedersen, S, Bakmann, O, Grindstad, J P, Fischer J. Skog og elg- mot en optimal forvaltning av skogarealene. Hjorteviltet 2015 s. 54-56. Lenke kommer her.

Presentasjoner

 Storviltmøte Elverum 7. april 2016, samt Årsmøte Elgregion Mjøsa-Glomma 20. april 2016: