Baltic Landscape – et nettverk for bærekraftig bruk av skoglandskap

Baltic Landscape – et nettverk for bærekraftig bruk av skoglandskap

Høgskolen i Hedmark, Evenstad har vært med i «Baltic Landscape», et samarbeidsprosjekt mellom forvaltningsmyndigheter, forskningsinstitusjoner, høgskoler og universitet i Østersjøområdet. Evenstad ble med som observatør i 2012 og denne delen av prosjektet ble avsluttet sommeren 2014. 

Forvaltning av skoglandskap har en rekke utfordringer i form av globalisering, klimaendringer, naturressursutnyttelse og bevaring. Prosjektet har etablert et nettverk av ulike typer skoglandskap i Østersjøregionen hvor man ønsker å løse utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling, hvor man kan dele erfaringer og løsninger på utfordringer som er felles på tvers av landskap og landegrenser. 

Nettverk for bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er et begrep som det ofte snakkes om men som like ofte er vanskelig å omsette i praksis. En årsak til dette kan være mangel på samarbeid mellom ulike interesser som for eksempel jakt, fiske, turisme, jordbruk, skogbruk, vann- og vindkraft. Baltic Landscape prosjektet bygger opp lokale nettverk av samarbeidspartnere i sju skoglandskap i Sverige (3), Finland (1), Polen (2) og Kviterussland (1). Et viktig prinsipp er at samarbeidet i disse sju nettverkene ikke skal være hierarkisk men horisontalt, hvor hver samarbeidspart stiller på lik linje med de andre.  Hvilke partnerne som er med i samarbeidet vil variere mellom de ulike skoglandskapene, men vil typisk bestå av myndigheter, private bedrifter, representanter for lokalsamfunnet, skoler og foreninger. Gjennom samarbeidet ønsker en at partnerne er delaktig i diskusjoner og beslutninger om hvordan skoglandskapet skal forvaltes. For å få en smakebit på hvilke utfordringer som finnes på landskapsskala og hvordan de kan løses var skogstudenter fra Evenstad på ekskursjon til et av disse sju skoglandskapene (Vilhelmina) i oktober 2013.

 

SitekartaMap[1]

Kart over prosjektpartnere i Baltic Landscape prosjektet med områder i Sverige, Finland, Polen og Kviterussland (gule sirkler) hvor man bygger samarbeidsnettverk for forvaltning av skoglandskap. I tillegg er Norge, Latvia og Estland med som observatører (oransje sirkler). Tre områder i Russland hvor man allerede har utviklet samarbeidsnettverk er også med i prosjektet (kvite sirkler).

Utfordringer på landskapsskala

Det er en rekke utfordringer i forhold til hvordan landskap skal forvaltes, som for eksempel mer intensiv bruk av naturressurser, økning i rekreasjon og turisme, tilpasninger til klimaendringer, europeiske konvensjoner og direktiver, globalisering og markedskrefter. Baltic Landscape prosjektet analyserer roten til disse utfordringene og utvikler forslag til løsninger. Prosjektet har fokusert på tre hovedutfordringer som er felles for alle sju skogområdene og som krever en tilnærming på landskapsskala:

1)      Ineffektiv vann og vassdragsforvaltning

2)      Manglende system for å ta hensyn til ulike interesser i landskapet

3)      Manglende samarbeid mellom ulike interessenter i landskapsplanlegging

137

Ekskursjon til Vilhelmina Model Forest, oktober 2013. Foto: Simen Pedersen

Løsninger på landskapsskala

Generelt er forvaltning av landskap delt mellom ulike forvaltningssektorer uten noen felles plattform, og med lite eller ingen invitasjon og deltakelse fra lokalbefolkningen.

Prosjektet sammenstiller erfaringer som blir gjort i de ulike landskapene, og utarbeider forslag til regionale og nasjonale retningslinjer for landskapsforvaltning, samt hvordan de enkelte utfordringene med forvaltning av landskapet kan løses.   

Baltic Landscape prosjektet utarbeider forslag til en inkluderende landskapsforvaltning. Disse forslagene har som mål å sikre kompetanse, deltakelse, sunn fornuft og bærekraftig utvikling i landskapsplanlegging gjennom samarbeid og lokaldemokrati i et langtidsperspektiv.

 

Mer informasjon

Baltic Landscape nettverket bygger på det allerede eksisterende International Model Forest Network, dette kan du lese mer om her:   www.imfn.net

 

logo
EU logo