Arbeidsområder

Skogbruk

Skogbruket har lange tradisjoner i Norge, men må samtidig være framtidsrettet da det i fremtiden vil bli bruk for andre kvaliteter og sortimenter. Økt satsing på bioøkonomi vil gi økt etterspørsel etter biomasse. Nye produkter dukker opp og bioteknologi gjør det mulig å benytte biomasse til stadig nye produkter. Samfunnet dreies fra fossilavhengig økonomi i retning bioøkonomi. Dette gir store muligheter og utfordringer i skogbruket. Næringen må optimere produksjonsevne, gjennomføre effektive behandlingstiltak og logistikkløsninger i hele produksjonskjeden i skog på en bærekraftig måte. Vi, som de fleste andre, tror at det i overskuelig fremtid vil være mest naturlig å skjøtte skogen for tømmerproduksjon, men vi mener at det vil være strategisk viktig å undersøke potensialet ved annen ressursutnyttelse, og mot andre typer produkter. Å øke utnyttelsen av produksjonsevnen på hele det tilgjengelige skogarealet vil gi positive effekter.

Vi jobber med prosjekter for utvikling av tiltak og metoder som kan være med å sikre at produksjonsskogbruket også i fremtiden kan være en betydelig ressurs i samfunnet. Skogen er viktig både i form av økonomisk betydning for skogeier og samfunn, men også som leverandør av ulike andre ressurser som jakt, fiske, naturopplevelser. Skogbruket må drives på en måte som også sikrer disse interessene. Vi jobber med prosjekter innen bioenergi, maskinell ungskogpleie, skogskjøtselsprinsipper [W1] . Skogforskning er vårt uttalte satsingsområde for tiden og vi ser frem til å kunne bidra til et robust produksjonsskogbruk i fremtiden.

Skog-Elg

Elg spiser trær – mye elg spiser mye trær. Dersom man gjør en rå og ukritisk generalisering kan man si at skogeiere utenfor vinterbeiteområdene vil ha en høy elgbestand å jakte på, mens skogeierne i vinterbeiteområdene vil ha en lav elgbestand for å minimalisere beiteskader på skogen. Det er ingen tvil om at elgen påfører skognæringa store tap. Skal man oppnå en bærekraftig utnyttelse av både elg og skog må man nærme seg en optimal økonomisk og økologisk forvaltning av skoglandskapet ved å ta hensyn til verdiene både fra elg og skog. Dersom man som grunneier skal forvalte sin eiendom etter et mål om optimal avkastning som skal være økonomisk og økologisk bærekraftig, må man se på elg og skog som ressurser som skal gi oss avkastning i dag samtidig med at fremtidige generasjoner skal ha mulighet til å høste av disse ressursene.  Her ser vi på ulike tiltak som gjør at man kan begrense de negative konsekvensene av elgbeite for skogbruket.