Beredskap og krisehåndtering i VA-bransjen

Vannkran (foto: Colourbox)

Vil du lære mer om beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen? Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet tilbyr nå deltidsstudium over ett år der du får økt kompetanse på fagområdet, tilgang til operative verktøy og et utvidet nettverk. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er skreddersydd for VA-bransjen. Dette er et pilotstudie med god mulighet til å bidra til utvikling av studiet.

BAKGRUNN FOR STUDIET: Å sikre høy kompetanse for å forvalte kritisk infrastruktur som vann og avløp. Bransjen skal sikre befolkningen godt og nok drikkevann, levert til enhver tid. Et nasjonalt tilsynsprosjekt på beredskapen hos 515 vannverk gjennomført av Mattilsynet i 2016 viser at beredskapen i VA-bransjen må bli bedre. Mattilsynet fant avvik fra regelverket hos fire av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og beredskapsøvelser. Va-bransjen må forvente at Mattilsynet og Folkehelseinstituttet vil intensivere sin oppmerksomhet på beredskap i VA-bransjen de neste årene. Dette studiet skal bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale VA-etatene står best mulig rustet til å håndtere større, uforutsette hendelser. For bransjen er det nødvendig med spisskompetanse i beredskap og krisehåndtering og studiet skal sette medarbeidere i bedre stand til å imøtekomme Drikkevannsforskriftens krav om oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner og jevnlige øvelser.

MÅLGRUPPE: Studiet er skreddersydd  for ansatte i VA-bransjen ; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige i VA-etat og VA-virksomheter.

 

INNHOLD: Studiet består av emnet Risikoanalyse og beredskapsplanlegging (15 studiepoeng) i semester 1, og emnet Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon (15 studiepoeng) i semester 2. Det er faglig progresjon og sammenheng mellom emnene så studiet forutsettes tatt i sin helhet. Emnene er delt inn i følgende temaer:

  • ROS-analyse
  • Beredskapsplanlegging
  • Fysisk sikkerhet
  • Samhandling og koordinering ved kriser
  • Øvelser
  • Krisekommunikasjon
  • Proaktiv stabsmetodikk
  • Øvelsesplanlegging

OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Norsk Vann forhåndsvurderer deltakelse og opptak skjer i samråd med dem.

VEIEN VIDERE: Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet.

SLIK SØKER DU: Last ned, skriv ut og fyll inn informasjon i søknadsskjema. Legg ved dokumentasjon og send til postadresse som er oppgitt i skjemaet. Søknadsskjema finner du her:

SØKNADSSKJEMA 87,58 kB

SØKNADSFRIST:15.08.18

PRIS: Kr. 33 000,- i studieavgift, i tillegg kr. 445 i semesteravgift. Studenten dekker selv utgifter til pensumlitteratur og reise/opphold

OPPSTART: Studiet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere og utdanningsutvalgets godkjenning.