Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk

Videreutdanning for pedagogisk personell i barnehagen i tråd med strategien «kompetanse for fremtidens barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering i 2014 -2020.

 

Studiet er på 30 studiepoeng og består av to emner, hver på 15 stp.

Klikk her for mer om studiet og studieplan

Emne 1: Barns språkutvikling og språklæring, inkludert flerspråklighet, muntlig og skriftlig utvikling, forsinket språkutvikling og språkvansker.  

Emne 2: Språkdidaktikk i barnehagen, inkludert kommunikasjon og dialog, barnelitteratur, flerspråklige læringsmiljøer, andrespråksdidaktikk og kartlegging.

Målgruppe er pedagogiske ledere og styrere/fagledere i barnehager. Det vil avholdes to samlinger per semester, hver på to – tre dager, i Hamar.


Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, vil ha det faglige ansvaret. I gjennomføringen vil gjesteforelesere fra de nasjonale sentrene, og spesielt Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, bli benyttet. Videre har Høgskolen i Hedmark utstrakt samarbeid med Multiling, Senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo, og vil også involvere kompetanse derfra i gjennomføringen av tilbudet.


Høgskolen i Hedmark har et stort fagmiljø både i norsk og innenfor forskningsområdet Utdanning og diversitet. Norskmiljøet består av 19 fast ansatte, hvorav tre professorer, seks førsteamanuenser, to førstelektorer og åtte høgskolelektorer. Fagmiljøet driver aktiv forskning på barnehagefeltet og leverer kompetanse til flere kommuner og barnehager, blant annet til Oslo kommune, hvor ca. 1600 barnehageansatte har deltatt i kompetanseheving i barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagen.


Studiet består av to emner på 15 studiepoeng. Fronter vil bli brukt som læringsplattform for informasjon og undervisning, diskusjon, innleveringer og vurderinger. Fagmiljøet er aktivt involvert i e-læringsprosjekter ved egen høgskole og vil ta i bruk erfaringer fra disse prosjektene inn i studiet.