English version of this page

Universitetsalliansen Emerge

Høgskolen i Innlandet er partner i den europeiske universitetsalliansen Emerge. Alliansen består av åtte universiteter og høgskoler fra sju land. I tillegg er fire universiteter assosierte medlemmer.

Høgskolen i Innlandet har deltatt i Emerge siden 2019, og samarbeidet står sentralt i høgskolens internasjonale arbeid.

Alliansen har medlemmer fra Irland, Spania, Frankrike, Tyskland, Slovakia, Kypros og Norge, og i tillegg assosierte medlemmer fra Bosnia og Herzegovina, Romania, Hellas og Tyskland.

Alliansen gir europeiske partnere å samarbeide med både om forsking og utdanning. Den åpner for utveksling av studenter og ansatte.

Samarbeidet gir også muligheter for Innlandet som region. Alliansen kan utløse spennende fellesprosjekter som gir aktører i regionen tilgang til en samlet kompetanse som er betydelig større enn hva høgskolen alene kan levere.

Partnerskapet er et viktig bidrag til internasjonal kvalitet og dermed innfri høgskolens ambisjon om status som universitet.

Vil bli «European University»

Partnerne i Emerge søkte våren 2022 om status som europeisk universtetsallianse gjennom European Universities Initiative (EUI) i Erasmus+.

Denne EU-ordningen skal bidra til det EU kaller en reform av utdanningssektoren i Europa. EU ønsker at institusjoner innen høyere utdanning forplikter seg til et tettere institusjonelt samarbeid som bidrar til økt mobilitet, faglig utvikling og forskning.

EUI-status innebærer blant annet at deltakerne i alliansen må ha en felles langtidsstrategi for utdanning som styrker koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon. Strategien skal legge til rette for fri flyt av studenter og ansatte mellom institusjonene.

Studenter skal kunne kombinere emner fra de ulike institusjonene i utdanningen sin. Forskere skal lett kunne samarbeide på tvers og bidra i felles prosjekter. Det skal også være enkelt for medarbeidere å veksle mellom institusjonene, og for eksempel gjennomføre utvekslingsopphold i perioder.

Emerge er en forkortelse for «European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment».

Alle partnere er regionale utdanningsinstitusjoner som holder til i periferien i sine land. Partnerne ser dette som en fordel fordi institusjonene er sentrale aktører i sine regioner og ønsker å bruke dette som en styrke for å skape produktive periferier i Europa. 

Institusjonene ønsker å være sentrale samarbeidspartnere for arbeids- og samfunnsliv, og bidra til bærekraftig samfunns- og næringsutvikling gjennom forskningsbasert læring, entreprenørskap og kreativitet. 

Logoen til universitetsalliansen Emerge

Institusjonene som er med i Emerge

Logoene til de åtte partnerinstitusjonene og de fire assosierte partnerne oppstilt ved siden av hverandre

​​​​​

Kontakt ved HINN

Bilde av Bente Gaalaas Rønningen Bolme
Seniorrådgiver
E-post
bente.bolme@inn.no

 

 

University of Limerick i Irland koordinerer samarbeidet i Emerge.

Se universitetsalliansens nettside