English version of this page

Strategi 2021-2026

Høgskolen i Innlandet ynskjer å vere ein pådrivar i samfunnsutviklinga i Innlandet. I strategien vår for åra fram til 2026, utdjupar vi korleis.

Strategien teiknar fire framtidsbilete som beskriv korleis høgskulen, som har ambisjon om å bli Universitet i Innlandet, ønsker å vere i 2026.

Den beskriv også strategiske val høgskulen vil gjere i strategiperioden for å bidra til å realisere framtidsbileta.

Dei fire framtidsbileta som høgskulen ønsker å strekke seg mot og realisere lyder: 

  • Regional kraft og nasjonal bidragsytar i ein internasjonal kontekst
  • Forskingsbasert utdanning for heile livet
  • Open, nyskapande og relevant forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid
  • INN - Kunnskapskultur, medarbeidarskap og lærande organisasjon

Visjon

«Sterkare saman»
- vi bygger universitetet i tverrfagleg fellesskap, saman med samfunns- og arbeidsliv.

Verdiar

  • Sanningssøkande
  • Involverande
  • Nyskapande