English version of this page

Sikkerhet, beredskap og krise

Høgskolen i Innlandet skal være et trygt sted for studenter og ansatte. Derfor er vi opptatt av å sørge for god sikkerhet i det daglige, å forebygge hendelser og ha god beredskap slik at vi kan handle raskt i kritiske situasjoner og kriser.

Sikkerhet

Vi skal drive et aktivt og godt sikkerhetsarbeid i det daglige. Gjennom dette skal vi ivareta sikkerhet for ansatte og studenter, sørge for fysisk sikkerhet i lokalene våre, ha god IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet.

Se e-læringskurs på sikresiden.no: 

Beredskap

Vi skal være forberedt på det uforutsette. Slik kan vi forebygge at det oppstår uønskede hendelser, og være i stand til å håndtere dem når de likevel rammer oss.

Høgskolen har en overordnet plan for samfunnssikkerhet og beredskap som gir prinsipper for beredskapen vår og klargjør roller og ansvar.

Vi gjør risikoanalyser for å identifisere de mest sannsynlige hendelsene som kan ramme oss, og setter i verk tiltak for å redusere risiko.

Krise

Kriser kan defineres som akutte og uforutsette hendelser med et særlig alvorlig omfang som har alvorlige konsekvenser for høgskolens drift eller omdømme, medarbeidere og studenter.

Vi har utarbeidet planer for hvordan krisesituasjoner skal håndteres.

Varslingsnummer

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Høgskolens krisetelefon 04315

Logo for sikresiden.no med teksten "på den sikre siden"