Samarbeidspartnere og referanser

Vi har gjennom årrekke opparbeidet oss et stort nettverk av samarbeidspartnere.

Blant de mange oppdragsgiverne vi har samarbeidet med i de senere år, kan vi nevne følgende:

Referanser

Klikk på titlene nedenfor for å lese noen utvalgte uttalelser fra våre samarbeidspartnere.

Film til Undoms-OL 2016 (YOG 2016)

"SELL har laga en film for oss i Lillehammer 2016 som vi stolt viser fram på de internasjonale møteplassene vi deltar på. Video-crewet til Sell utmerker seg med at de er meget lydhøre for innspill og ideer, samt at de også evner å strekke seg det lille ekstra når vi kom med endringsforslag i seneste laget. Vi er meget godt fornøyd med både resultatet og selve prosessen. Samarbeidet var preget av mye godt humør, spenstige ideer og gode løsninger. Rett og slett slik vi liker å jobbe."

- Magne Vikøren, Leder kommunikasjon og samfunnskontakt, Undoms-OL 2016/ Youth Olympic Games 2016

Studiet Helsefremmende ledelse

"Det som er så bra med dette studiet er det praktiske læringsprosjektet som vi har mellom hver samling, der en jobber seg gjennom forhold som en synes er vanskelig å ta tak i – øving gjør mester! Vil også nevne de flotte medstudentene og foreleserne som en lærer mye av.

Dette er et studie der en lærer mye om seg selv. Ikke bare som leder, men også som menneske. Dette er et studie som jeg vil anbefale på det sterkeste."

- Anita M Alm, Konstituert seksjonssjef Direktoratet for økonomistyring

 

"Jeg føler meg tryggere i lederrollen og har fått med meg enkle verktøy jeg har prøvd ut i arbeids-hverdagen.

Studiet er utviklende og meningsfullt for meg og har gitt meg ny læring og forståelse for sammen-henger jeg ikke tidligere var bevisst. Jeg har også fått bekreftet egne teorier og satt "multitasking" mer i system. Totalt sett tror jeg dette igjen vil føre til mer glede, energi og produktivitet på arbeids-plassen. I tillegg har nye møter, samarbeid og relasjoner med ledere fra mange forskjellige bransjer vært berikende. Det at arbeidskrav knyttes inn i arbeidshverdagen gjør at det merarbeidet som kreves effektiviseres på andre måter."

- Lillian Larsson, Leder NAV Jevnaker

 

"Jeg har fått kunnskap og verktøy som jeg kan anvende direkte i praksis etter hver samling. Jeg har hatt innlevering av arbeidskrav mellom samlingene og her har jeg hatt gode muligheter til å øve og utvikle meg som leder. Fokusområder på arbeidskravene har for min del handlet om kommunikasjon, personalledelse, og hvordan øke nærvær på jobb. Under arbeid med arbeidskravene har jeg hatt tid til å reflektere over egen praksis som leder og hvordan samsvarer dette med teorien.

Har hatt veiledning på arbeidskravene, noe som har vært veldig nyttig. Jeg har fått utfordring på mitt mot på å gå inn i saker og feedback på egen kommunikasjon."

- Kristin Lindberget, Virksomhetsleder Ottestad Helse- og omsorgssenter

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

SELL har i samarbeid med Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen laget en 40-minutters film som presenterer og eksemplifiserer senterets tilnærming til god regneopplæring. Filmen tar utgangspunkt i en tre dagers NY GIV-samling for matematikklærere. Filmen er ment som en læringsressurs for matematikklærere og lærerstudenter.

"Vi her er imponerte over den jobben dere på Lillehammer har gjort. Dette gjelder både den filmatiske delen, men også den gode forståelsen dere har for den pedagogiske delen. Det har vært en fornøyelse å samarbeide med dere!"

- Jon Walstad, leder ved Matematikksenteret

Trodal boligfelt - Øyer kommune

"Øyer kommune har i samarbeid med SELL laget en video av noe av bygdas bomessige og opplevelsesmessige kvaliteter presentert i sammenheng med Trodal boligfelt.  Denne viser stedsutvikling i form av planer for Trodal boligfelt. Her er utsikt, landskap, bebyggelse og grøntområder forsøkt gitt visuelle og bomessige kvaliteter i et boligområde under planlegging og utvikling. 

Det visuelle mediet (video og bilder) i kombinasjon med lyd og tekst gir en mer omfattende innsikt og forståelse for disse planene i tillegg til formidling av ambisjoner og visjoner for det pågående arbeidet.  

SELL representerer en bred og god kompetanse innen flere AV-medier for formidling av kunnskap og informasjon ut til kunder/målgrupper mv. Gjennom samarbeidet med Øyer kommune har SELL vært en utviklingsorientert aktør for å spisse og selge inn filmen til målgrupper som lokalbefolkning, nye innbyggere mv.

Den direkte kontakten gjennom møter, planlegging av produksjon, gjennomføring i form av arbeidsmøter for vurdering av visuelle kvaliteter, lyd/musikk, tekst mv. har vært avgjørende for resultatet. SELL’s lokalisering i "nabolaget" er et stort pluss i den sammenheng."

- Helge Haugan, arkitekt Øyer kommune

Studium for barnehageassistenter

"Høgskolen på Lillehammer har vært særdeles samarbeidsvillige og løsningsorienterte, og har med svært kort tidsfrist klart å få på plass et solid og godt studium det knyttes store forventninger til."

- Inger Kolstad, Fylkesmannen i Oppland

Kreftforeningen

"Kreftforeningen valgte etter nøye vurdering Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring(SELL), som sin samarbeidspartner for å skolere medarbeidere i voksenpedagogikk. Hvorfor?

  • SELL hadde det beste faglige tilbudet

  • Praksisnære oppgaver

  • Dialogen og samarbeidet var meget godt

  • Prisgunstig"

- May Næss, spesialrådgiver i Kreftforeningen

Nasjonal paramedic utdanning

"Undertegnede ønsker å takke for den entusiasme, faglige engasjement og kraft HiL har bidratt med i utviklingen av Nasjonal Paramedic utdanning. Høgskolens bidrag har løftet faget og gitt det en tyngde som gjør det internasjonalt førende. Uten HiL`s innsats ville dette arbeidet vært langt vanskeligere enn si umulig."

- Steinar Olsen, Leder av styringsgruppen Nasjonal Paramedic-utdanning

Konferansen "Penger til besvær"

"Konferansen "Penger til besvær" ble arrangert av NAV Drift og utvikling i samarbeid med Høgskole og universitetssosialkontor (HUSK). Senter for livslang læring var teknisk arrangør. Konferansen samlet 250 deltakere.

Takk for glimrende innsats fra deg og dine folk. Det er en fornøyelse å samarbeide med dere!!"

- Tommy Grav, Seniorrådgiver NAV

Etterutdanning i Vurdering for læring

"Tromsø kommune valgte et kompetansemiljø som hadde kvalitet. Etterutdanningen i temaet Vurdering for læring, har vært meget god,og det er bare positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi har derfor valgt å bruke Høgskolen i Lillehammer videre i kompetansehevingen i samme tema."

- Arne O. Johansen, Skolefaglig rådgiver, Tromsø kommune

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

"Norges eldste, landsomfattende organisasjon, hadde sin 200 årsmarkering for Østlandet på Lillehammer. Vi valgte konferansefasilitetene til Høgskolen på Lillehammer utfra lokalisering og egnethet. Samarbeidet med personale ved SELL var svært godt, vi fikk dekket behovet for bespisning på en god måte og arrangement fikk svært god omtale."

- Arild Melleby, prosjektleder for Norges Vels 200 års markering

Sist endret 1. juni 2021 15:50