Fleksibel læring for voksne

Et samfunns- og arbeidsliv i stadig endring stiller nye krav til den enkeltes kunnskap og organisasjoners omstillingsevne. Senter for livslang læring utvikler og gjennomfører prosjekter for aktører der vi er opptatt av hvordan vi tilrettelegger for fleksibel læring for voksne.

Våre kompetansetilbud bygger på og utvikler kunnskap om hvordan individer og organisasjoner lærer. Intensjonen er hele tiden å utvikle handlings- og endringskompetanser mot et framtidig arbeidsliv. For den enkelte lærende mener vi følgende er viktig:

 • Aktiv deltakelse og problemløsning i relevante caser/oppgaver/aktiviteter
 • Refleksjon omkring egen læring og dialog i prosessorienterte aktiviteter
 • Bruke erfaringer på tvers av læringsarenaer, utnytte eget potensial, utvikle seg i ulike roller på tvers av arbeidsplass, familie, fritid
 • Strukturerte løp, klare mål og delmål, opplevelse av progresjon og relevans
 • Forpliktelser til kunnskapsbygging; progresjon, søke felles forståelse, utvide egen og andres forståelsesrammer

Aktuelle forskningsområder

Målet vårt er å utvikle mer kunnskap omkring en rekke forhold vi vet har betydning for læring, for eksempel:

 • Hva som fremmer/ hemmer læring hos den enkelte og i organisasjoner
 • Hvordan teknologi gir nye muligheter og kan støtte læring ved å fremme kommunikasjon, kunnskapsbygging, refleksjon, metalæring etc.
 • Læring og kompetanseutvikling i organisasjoner
 • Læring og kompetanseutvikling  i mer uformelle sammenhenger og arenaer
 • Utvikling av lærings- og informasjonsmateriell i form av digitale ressurser
 • Pedagogisk og didaktisk planlegging og gjennomføring

Vi evaluerer samtlige kurs, studier og prosjekter fordi vi er opptatt av kontinuerlig kompetanseutvikling. Evalueringer gir kunnskap om hvorvidt studiemodeller, faginnhold og læringsressurser oppleves som relevante av studenter og oppdragsgivere.

Publisert 1. juni 2021 14:46