Lærende nettverk på oppdrag for HK-dir

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet, jobber Høgskolen med fag- og ledernettverk for voksenopplæringene i Innlandet. 

Illustrasjonsbilde av et lærende nettverk
Foto: SELL

Gjennom dialogkonferanser og lærende nettverk skal de som arbeider med voksnes læring utforske og finne gode løsninger innenfor flere sentrale fagområder.

Et lærende nettverk inviterer lærere til å undersøke sin egen praksis, til å formidle den praksisen til andre og opptre i et felleskap der man reflekterer over det utviklingsarbeidet man holder på med.

Torbjørn Lund, UiT

 

Prosjektet, som har forkortelsen DEKOV (Desentralisert Kompetanseutvikling for Voksenopplæringen) bygger på prinsippet om lærende nettverk, som skal være et profesjonsfellesskap der man sammen utforsker ideer og praksiser.

HINN har allerede etablert et nettverk for ledere, samt hatt første samling innenfor tema folkehelse og livsmestring. I tiden fremover skal også fagområdene IKT i læring, vurdering for læring, norsk i alle fag, læreplanarbeid og karriereveiledning danne grunnlaget for nye lærende nettverk.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å utvikle og samordne voksenopplæringene i Innlandet, både i kommunal og fylkeskommunal sektor. Fra 2020 og frem til i dag, har det blitt jobbet med å legge et fundament og forankre prosjektet hos målgruppen: lærere og ledere i voksenopplæringene. De fleste Innlandskommunene er involvert i prosjektet.

Som en ytterligere tydeliggjøring og styrking av prosjektet, er det utviklet en nettressurs som skal gi en forståelse for de ulike fagnettverkene, samt inspirere voksenopplæringssektoren til å delta aktivt inn. www.dekov.no.

På ledersamlingene, der rektorer og ledere fra læringssentrene og karrieresentrene er med, kommer det gjerne spørsmål om hvilke og hvor mange nettverk det er tenkt at hvert sted skal være med på. Det kommer an på senterets størrelse, kapasitet og ikke minst behov. Noen av de større sentrene sender gjerne to eller flere ansatte til flere nettverkssamlinger, mens de mindre sentrene må velge ut ett eller to nettverk de kan delta på. Et viktig prinsipp for nettverkene er at de som deltar må følge opp arbeidet som gjøres på dialogkonferansene som arrangeres tre ganger i året.  

 

Prosjektet ledes av Høgskolen i Innlandet v/ Lars Arne Dahl ved Senter for livslang læring (SELL).  

 

Av Lars Andre Dahl, Kristin Larsen
Publisert 19. okt. 2022 08:21 - Sist endret 20. okt. 2022 14:52