Personvernerklæring for Zoom og Mediasite

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Høgskolen i Innlandet (HINN) er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene i Zoom og Mediasite.

Prorektor utdanning er systemeier for Zoom og Mediasite.

2. Hva er formålet?

HINN vil, gjennom bruken av Zoom og Mediasite, tilby undervisning på et høyt faglig nivå. Behandlingen av personopplysninger i Zoom og Mediasite har som overordnet formål å øke studentenes kunnskap.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?

Undervisning ved HINN er en oppgave i allmenhetens interesse jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav e, se f.eks. universitets- og høyskolelovens §§ 3-8, 4-2 og 4-3. Dette gjelder også undervisning som tilbys uten at studentene møter opp fysisk på campus. HINN vurderer nøye om studentenes aktive deltakelse i denne undervisningen er avgjørende for å oppnå formålet, eller om det er tilstrekkelig at kun foreleser er aktiv. Det gjøres også vurderinger av om studentene kan delta aktivt uten selv å bli en del av undervisningen med lyd eller bilde.

4. Hvilke personopplysninger behandles?

Undervisningssituasjonen kan innebære at det gjøres lyd- og/ eller bildeopptak av studentene, og dette er å regne som deres personopplysninger. Sensitive personopplysninger behandles i utgangspunktet ikke med mindre studentene selv oppgir det i undervisningen.

5. Hvem har tilgang til personopplysningene?

Eventuelle opptak av undervisning som inneholder personopplysninger er tilgjengelig for undervisere tilknyttet emnet, samt IT-avdelingens personell som har ansvar for drift av løsningen.

Eventuelle opptak av undervisning som inneholder personopplysninger benyttes ikke til andre formål enn undervisning.

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Nei.

7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

I de tilfeller det gjøres opptak av undervisning lagres eventuelle personopplysninger i Zoom og Mediasite midlertidig. Opplysningene slettes når undervisningen i emnet er avsluttet, og det skjer ingen ytterligere arkivering.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte?

Registrerte i Zoom og Mediasite har krav på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert og hvordan disse opplysningene blir behandlet. Registrerte kan be om retting/sletting av egne opplysninger som enten er uriktige eller som HINN ikke har anledning til å behandle.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

9. Rett til å klage over behandlingen

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under pkt. 10.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger.

10. Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig
Høgskolen i Innlandet er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Canvas, jf. GDPR artikkel 4 nr. 7.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som er omtalt ovenfor, kan du ta kontakt på tore.rydgren@inn.no. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Personvernombud
Personvernombudet for Høgskolen i Innlandet kan nås via e-post: hans.nyberg@inn.no.

11. Automatiske beslutninger

Det fattes ikke automatiserte beslutninger ved hjelp av Zoom og Mediasite.

 

Publisert 15. okt. 2021 10:49 - Sist endret 15. okt. 2021 15:55