Personvernerklæring for Canvas

1. Hvem er behandlingsansvarlig?
Høgskolen i Innlandet er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene i Canvas. Prorektor utdanning er systemeier for Canvas.

 

2. Hva er formålet?
Canvas er en læringsplattform der formålet er administrasjon av og støtte til gjennomføring av undervisning, eksamen og arbeid med studentoppgaver. Canvas anvendes i tillegg til å formidle faglige tilbakemeldinger til studenter fra vitenskapelige ansatte og for formidling av meldinger mellom studenter (kommunikasjon, meldinger/varslinger, e-læring).

 

3. Hva er det rettslige grunnlaget?
Behandlingen i Canvas er nødvendig for at institusjonen skal kunne oppfylle sine oppgaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven.

 

4. Hvilke personopplysninger behandles?
Canvas inneholder en rekke ulike typer personopplysninger i forbindelse med formålene som er nevnt under spørsmål 2 ovenfor. Typiske personopplysninger som behandles i Canvas vil derfor være innloggingsopplysninger om den registrerte (for eksempel navn og rolle i organisasjonen), opplysninger hentet fra Felles Studentsystem (for eksempel navn, epost, emne og studieprogram, stedkode), studentinnleveringer og når innleveringene skjedde, individuelle tilbakemeldinger fra faglærer, debattinnlegg (forum) og ulike typer meldinger/varsler.

Sensitive personopplysninger behandles i utgangspunktet ikke i Canvas, men kan framkomme av studentbesvarelser.

 

5. Hvor hentes opplysningene fra?
Det innhentes enkelte personopplysninger fra Felles Studentsystem. De fleste av personopplysningene i Canvas registreres og administreres av de registrerte (studenter, ansatte, osv.) (selvbetjening).

 

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Personopplysningene i Canvas en nødvending forutsetning for å kunne være student ved HINN, og er ikke basert på samtykke fra studenten.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Enkelte av opplysningene i Canvas, slik som studentnummer og besvarelse, kan utleveres til plagieringskontrollsystemet Urkund. Studenten kan også selv sette opp en integrasjon mot google og Office 365, men det utleveres ikke personopplysninger til disse systemene. Ved HINN er det en kobling til integrasjonen Mediasite, men det utleveres heller ikke personopplysninger til Mediasite.

 

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Opplysninger i Canvas slettes når studenten slutter som student ved HINN.

 

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Retten til sletting av egne opplysninger mens man er student, gjelder ikke for Canvas fordi behandlingsgrunnlaget er å ivareta en rettslig forpliktelse etter universitets- og høyskoleloven.

Registrerte i Canvas har krav på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert og hvordan disse opplysningene blir behandlet. De fleste av disse opplysningene kan studenten selv se og kontrollere i Canvas. Registrerte kan be om retting/sletting av egne opplysninger som enten er uriktige eller som HINN ikke har anledning til å behandle.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Rett til å klage over behandlingen

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under pkt. 11.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger.

 

10. Hvordan sikres opplysningene?
Opplysningene er kun tilgjengelig for studenten selv og de vitenskapelig ansatte som har oppgaver knyttet til den enkelte student.

 

11. Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig
Høgskolen i Innlandet  er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Canvas, jf. GDPR artikkel 4 nr. 7.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som er omtalt i punkt 9 ovenfor, kan du ta kontakt på tore.rydgren@inn.no. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Personvernombud

Høgskolen i Innlandet har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet. Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved Høgskolen i Innlandet kan nås via e-post: hans.nyberg@inn.no.

 

12. Automatiske beslutninger

Det fattes ikke automatiserte beslutninger ved hjelp av Canvas.

 

Publisert 15. okt. 2021 10:33 - Sist endret 15. okt. 2021 15:53