Generell personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir deg overordnet informasjon om Høgskolen i Innlandets behandling av personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som registrert kan ta i bruk.

Se også personvernerklæring for deg som student for informasjon om behandling av personopplysninger i spesifikke systemer og tjenester.

Det er Høgskolen i Innlandet, ved rektor, som er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer i vår virksomhet. Oppgaven med å følge opp dette til daglig er delegert i henhold til interne retningslinjer.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Høgskolen i Innlandet behandler de personopplysningene vi trenger for å ivareta ansvaret innen vår kjernevirksomhet som er forskning og utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon samt også innen administrativt område.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Høgskolen i Innlandets behandling av personopplysninger er først og fremst hjemlet i lover med tilhørende forskrifter. Dette er hovedsakelig universitets- og høgskoleloven med tilhørende forskrifter.

Høgskolen i Innlandet behandler også personopplysninger som følge av forpliktelser i arbeidsmiljøloven, anskaffelsesloven og allmenngjøringsloven – alle med tilhørende forskrifter.

Videre behandler Høgskolen i Innlandet personopplysninger som følge av reglene i forvaltningsloven, arkivloven, offentleglova, personopplysningsloven, bokføringsloven m.m.

Hvilke personopplysninger behandler vi og hvordan behandles de?

Høgskolen i Innlandet er avhengig av å behandle personopplysninger om deg som student eller bruker.

Høgskolen i Innlandet må følge personopplysningsloven, forvaltningsloven, arkivloven og offentleglova slik at personopplysningene dine blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte.

Høgskolen i Innlandet har flere elektroniske registre og systemer som inneholder personopplysninger.

Her får du en oversikt over hvilke data vi samler inn, hvor de lagres, hva de brukes til, hvordan du kan få innsyn og eventuelt få slettet dataene.

Hvor henter vi personopplysningene dine fra?

Høgskolen i Innlandet henter inn personopplysninger fra deg i forbindelse med søknader og andre henvendelser.

Høgskolen i Innlandet henter også inn personopplysninger fra mange andre kilder. Eksempler er andre offentlige etater, som bl.a. Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, NAV og tolletaten.

Videre kan Høgskolen i Innlandet hente inn personopplysninger fra utenlandske myndigheter etter internasjonalt regelverk eller avtale.

Hvem mottar personopplysningene dine?

Høgskolen i Innlandet kan utlevere personopplysninger der det er rettslig grunnlag for det. 

Dette omfatter bl.a. utlevering til

  • databehandlere og felles behandlingsansvarlige
  • andre offentlige etater (som f.eks. politiet, nødetatene, NAV, Skatteetaten, SSB)
  • andre virksomheter innen universitets- og høgskolesektoren
  • utenlandske myndigheter etter internasjonalt regelverk eller avtale og der det er grunnlag for utlevering etter offentleglova og forvaltningsloven m.m.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Høgskolen i Innlandet behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig. Hvor lenge dette er varierer med hva slags behandling det gjelder. Samtidig har Høgskolen i Innlandet arkivplikt etter arkivlova. Høgskolen i Innlandet må derfor som regel oppbevare opplysningene også etter saksbehandlingen er avsluttet.

Dine rettigheter

Du har som registrert hos Høgskolen i Innlandet flere rettigheter. Dette kan innebære rett til innsyn, retting av feil, rett til sletting, rett til å kreve begrenset behandling, rett til å protestere, rett til dataportabilitet, rett til å trekke tilbake samtykke, samt rett til å klage.

Få mer informasjon om dine rettigheter, herunder muligheten for å klage (Datatilsynet.no)

Det er noen unntak fra disse rettighetene. Det er for eksempel unntak fra retten til informasjon og innsyn når det er nødvendig av hensyn til avdekking av brudd på regelverket vi forvalter og når opplysningene med hjemmel i lov er underlagt taushetsplikt. Det er også unntak fra retten til retting, sletting og begrensning av behandling. Det gjelder når Høgskolen i Innlandet er pålagt etter lov å oppbevare personopplysningene, f.eks. iht. arkivlova.

Om profilering og automatiserte avgjørelser

Noen av Høgskolen i Innlandets behandlinger er delvis automatiserte eller helautomatiserte.

Du kan alltid be om å få automatiserte avgjørelser overprøvd av en saksbehandler. Du kan også kontakte Høgskolen i Innlandet for å gi dine synspunkter på avgjørelsen, eller for å bestride avgjørelsen.

 

Sist endret 30. nov. 2021 09:03