Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet

Seksjonens ansvarsområder 

  • Bidra til å sikre høgskolepedagogisk kvalifisering gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling av vitenskapelig ansatte, i samarbeid med fakulteter og HR-avdeling.
  • Skape møteplasser for erfaringsdeling i fagmiljøene med fokus på utdanningskvalitet og god undervisningspraksis, og inspirere og motivere til videreutvikling av pedagogisk praksis.
  • Fremme pedagogisk bruk av IKT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer
  • Fremme forskning på høyere utdanning, digitale læringsformer og pedagogisk praksis, i samarbeid med fakulteter og nasjonale/internasjonale nettverk.
  • Være en rådgiver for høgskoleledelsen i spørsmål om utdanningskvalitet og bruk av teknologi i endrings- og utviklingsarbeid.

Utdanningsfaglig støtteapparat med lokal tilstedeværelse

Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet skal tilby likeverdige tjenester på alle fakultet og studiesteder gjennom fysisk tilstedeværelse, slik at fagmiljøene opplever lett tilgang til nødvendige støttefunksjoner i undervisningshverdagen og i pedagogisk utviklingsarbeid. 

De ulike fagmiljøene vil ha ulike behov for opplæring og støtte, og undervisningspraksis, kompetanseutvikling og pedagogisk utnyttelse av teknologi må tilpasses det enkelte fagmiljøs behov og ambisjoner.

En pedagogisk rådgiver ved det enkelte fakultet har ansvar for koordinering og oppfølging av kompetanseutviklingstilbud på sitt fakultet, tilrettelegging for møteplasser hvor erfaringsdeling om god undervisningspraksis kan finne sted, i tett samarbeid med prodekan utdanning og øvrig fakultetsledelse.

Vedkommende skal være en pådriver for IKT-støttet læring, og bidra til nytenkning av pedagogiske løsninger, for å sikre relevante og attraktive undervisnings- lærings- og vurderingsformer ved høgskolen.

Kontaktinformasjon

Seksjonen ledes av

Bilde av Yngve Troye Nordkvelle
Professor
E-post
yngve.nordkvelle@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 86

Oversikt over ansatte i seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet

 

Publisert 26. jan. 2022 11:21 - Sist endret 26. jan. 2022 11:21