Styringsdokument

Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Utviklingsavtale (02.11.2017)

Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet

2022 - Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2022

1 - Supplerande tildelingsbrev 2022 - Statsbudsjettet 2022, kap. 260, post 50 og 70. Supplerande tildelings- og tilskotsbrev til universitet og høgskular med midler for å oppretthalde studieprogresjonen

2 - Supplerande tildelingsbrev 2022 - Statsbudsjettet 2022, kap. 260, post 50 og 70. Supplerande tildelingsbrev til universitet og høgskular til studieplasser til sjukepleiar- og spesialsjukepleiarutdanning

3 - Supplerande tildelingsbrev 2022 - Statsbudsjettet 2022, kap. 260. Supplerende tildelings- og tilskotsbrev til universitet og hgskular som følge av krigen i Ukraina

4 - Revidert nasjonalbudsjett 2022, kap. 260, post 50. Supplerande tildelingsbrev til dei statlege UH-institusjonane om omlegging til ny pensjonsmodell og gevinst frå endra jobbreisevaner

2021 - Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2021

Supplerande tildelingsbrev 2021 - Statsbudsjettet 2021 Kap. 260 post 50 og 70. Supplerande tildelings- og tilskotsbrev til universitet og høgskular, løn til studenter

Supplerande tildelingsbrev 2021 - Statsbudsjettet 2021, kap. 275, post 21. Supplerande tildelingsbrev til Høgskolen i Innlandet om lærarerutdanning i praktiske og estetiske fag

2020 -Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2020

Supplerande tildelingsbrev 2020

Strategidokument

Årsrapportar

Revisjonsberetningar