Råd for samarbeid med arbeidslivet

Det er et mål for Høgskolen i Innlandet å utvikle en sterk sammenheng mellom utdanning, forskning og utviklingsarbeid og arbeidsliv. 

Formålet med Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er å styrke og strukturere høgskolens samarbeid med arbeidslivet, for å sikre at forskningsaktiviteten og studieporteføljen utvikles i tråd med samfunnets behov, og bygger på et relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag. RSA skal bidra til at høgskolens betydning for samfunns- og arbeidsliv blir videreutviklet og mer synlig.

Mandat

  • RSA er et rådgivende organ som skal gi råd og innspill i overensstemmelse med formålet
  • RSA skal utvikle en handlingsplan for samarbeidet mellom HINN og arbeidslivet, med forankring i høgskolens overordnede strategi og planer
  • RSA skal arbeide for å etablere allianser som støtter høgskolens mål og strategier

Medlemmer

Interne

Rektor, viserektor, prorektor samfunnskontakt, to studentrepresentanter.

Eksterne 

  • Fylkesmannen i Innlandet
  • Fylkesordføreren i Innlandet
  • Direktør NHO Innlandet
  • Direktør Innovasjon Norge Innlandet
  • Leder/ distriktssekretær fra LO Hedmark og LO Oppland
  • Direktør for Kommunenes sentralforbund Hedmark/Oppland 

Det legges opp til to møter pr. år med mulighet for supplerende møter etter behov.

Publisert 22. juni 2021 15:02 - Sist endret 10. mai 2022 12:36