Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Innlandet (HINN) skal bidra til at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Generelt om læringsmiljøutvalg

Iht. Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-3 skal alle institusjoner ha et Læringsmiljøutvalg (LMU). Læringsmiljøutvalgets lovpålagte oppgaver er angitt i lovens § 4-3 tredje ledd:

  • Læringsmiljøutvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål vedrørende studentenes velferd og sikkerhet
  • Læringsmiljøutvalget skal rapportere til høgskolestyret, og årlig avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljøet
  • Læringsmiljøet skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene.
  • Læringsmiljøet skal kjenne til pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer

Les mandatet for LMU

Oppgaver og ansvar

Utvalgets overordnede oppgave er å være et rådgivende og et koordinerende organ for å tilrettelegge og sikre studenter ved Høgskolen i Innlandet et fullt ut forsvarlig og inspirerende læringsmiljø gjennom god studiekvalitet, godt studiemiljø og studentvelferd. Begrepet læringsmiljø forstås som alle lærestedsrelaterte forhold som påvirker studentenes studiesituasjon.

Utvalget skal ta opp saker som angår studentenes helhetlige læringsmiljø. De enkelte deler av virksomheten, enkeltstudenter og ansatte kan be om å få tatt opp slike saker i utvalget.

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal ta initiativ til tiltak som kan fremme studiekvalitetsarbeidet generelt ved høgskolen. LMU tar opp læringsmiljøsaker på overordnet og prinsipielt nivå.

Læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for å bidra i arbeidet med å sikre studentenes læringsmiljø på følgende områder:

  • Undervisningsforhold
  • Psykososiale forhold med relevans til læringsmiljøet
  • Fysiske forhold
  • Velferds- og studentsosiale forhold

Læringsmiljøutvalg (LMU) ved Høgskolen i Innlandet

Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. 
I 2021 ledes LMU av studentrepresentant Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen, Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen. 

Studentrepresentanter LMU HINN

Inga Marie Lachmann Wold, studentrådsleder Blæstad      

Personlig vara: Ada Kaarbø, studentrådsnestleder Blæstad

Aksel Andreas Larsen, studentrådsleder Elverum

Personlig vara: Justin Kopperud, studentrådsnestleder Elverum

Bendik Olai Nordstrand, studentrådsleder Evenstad

Personlig vara: Gabriel Zuzanna Warecka, studentrådsnestleder Evenstad

Ingrid Nerseth Jostad, studentrådsleder Hamar

Personlig vara: Jørn Luvåsen, studentrådsnestleder Hamar

Thea Sofie Thode, studentrådsleder Lillehammer

Personlig vara: Sara Jonsdatter Almaas, studentrådsnestleder Lillehammer

William Alexander Westre, studentrådsleder Rena

Personlig vara: TBD

Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen (Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i
studentorganisasjonen (StInn) 

Personlig vara:                      

 

Ansattrepresentanter LMU HINN

Ragnhild Østerhagen, Blæstad/Evenstad, administrativ leder, Fakultet for
anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)

Personlig vara: Morten Tofastrud, Blæstad, Instituttleder ved Institutt for jordbruksfag, ALB

Anette Gjerskaug, Lillehammer, Administrativ leder, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV)

Personlig vara: Trine Bjerva, Prodekan utdanning, HSV

Turid Kårhus, Hamar, Administrativ leder, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

Personlig vara: Hilde Hildonen Brustad, Hamar, Leder studieadministrasjonen,LUP

Inge Brechan, Lillehammer, Instituttleder ved Institutt for psykologi (HHS)

Personlig vara: Astrid Halsa, Lillehammer, Studieprogramansvarlig, Master i psykososialt arbeid med barn og unge (HSV)

Anne Christel Johnsgaard, Fakultetsdirektør, Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)

Personlig vara: Astri Botillen  Rena, Rena, Administrativ leder, HHS

Marit Torgersen, Direktør for digitalisering og infrastruktur

Personlig vara: Jan Aasen, Eiendomsdirektør

Stine Grønvold, Prorektor utdanning

Personlig vara: Halvor Gillund Knudsen, Studiedirektør

 

Publisert 18. juni 2021 14:31 - Sist endret 1. okt. 2021 09:21